Advokat Omer Ćehović

Home / Advokat Omer Ćehović

Kvalifikovan advokat sa iskustvom koji može da Vam pomogne?

Ja sam advokat Omer Ćehović. Sa ponosom Vam mogu reći da sam stekao više od 45 godina iskustva u pravu, što uključuje različite pravne aspekte i brojne oblasti specijalizacije. Za mene je pružanje pravne usluge ne samo profesija, već posvećenost pružanju kvalitetne i stručne pomoći klijentima, što je rezultiralo visokom stopom zadovoljstva klijenata i uspešnosti slučajeva. 

Advokat Omer Ćehović Beograd

Diplomirao sam sa prosečnom ocenom 9,57 sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Uz to, stekao sam magistarski stepen iz oblasti privrednog prava, sa odlikom, takođe na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Obrazovanje mi je pružilo čvrstu osnovu za razvoj moje pravne i advokatske karijere.

Započeo sam svoju profesionalnu karijeru kao diplomirani pravnik-pripravnik u Rafineriji Nafte „Pančevo“ i SOUR „Naftagas“. Narednih pet godina, rukovodio sam Grupom za zastupanja Rafinerije i SOUR „Naftagasa“, gde sam radio na raznovrsnim pravnim postupcima, učestvovao u pregovorima, sačinjavao nacrte i zaključivao sve vrste ugovora.

U svojoj karijeri sam pregovarao i zaključivao skoro sve vrste ugovora širom Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i Azije. Takođe, radio sam na izradi nacrta konačnih verzija, kao i izmena i dopuna raznovrsnih ugovora.

Odlaskom u Singapur, nakon odgovarajućih studija na Pravnom fakultetu, nostrifikovao sam diplome pravnika i magistra pravnih nauka, kao i pribavio licencu za obavljanje advokatskih poslova. Bio sam advokat u Kompaniji za pravno-advokatske usluge, čiji je osnivač bio “Arthur Andersen Legal” iz Sjedinjenih Američkih Država.

Dva puta sam bio imenovan, po predlozima svojih klijenata, za člana dva arbitražna veća međunarodnih trgovinskih arbitraža, u dve države Singapur i Švajcarska (Ženeva).

Nakon povratka u Srbiju, nastavio sam da radim kao advokat, baveći se raznovrsnim pravno-advokatskim poslovima. Sada se specijalizujem za rad sa maloletnicima, u oblasti porodičnih odnosa i medijacije, ali takođe pružam pravne usluge i zastupanja u građanskim i krivičnim postupcima, kao i preduzetnicima u zaključivanju, izradi, izmeni i raskidu ugovora. Moja stručnost se proteže i na oblasti: krivičnog prava, korporativnog prava, prava intelektualne svojine, radnog prava, porodičnog prava

Ova raznovrsnost i širok spektar pravne prakse omogućili su mi da postanem advokat sa širokim i dubokim razumevanjem pravne materije i da se efikasno suočim sa svakim pravnim izazovom koji se pojavi. Na ovaj način, mogu ponuditi sveobuhvatnu pravnu podršku koja je prilagođena specifičnim potrebama svakog klijenta.

Bez obzira da li se suočavate sa porodičnim pravom, imate potrebu za stručnom medijacijom, upućeni ste u građanski ili krivični postupak, ili ste preduzetnik u potrazi za pravnom pomoći oko ugovora, moja advokatska kancelarija je tu da Vam pruži stručnu i efikasnu pravnu podršku.

Pored toga, veliki deo mog rada je posvećen pružanju pravne pomoći mladima i manje iskusnima, uz poseban fokus na pitanja koja se odnose na maloletnike i njihove porodice. Ova specijalizacija mi omogućava da pružim empatičnu i strpljivu podršku onima koji su često najranjiviji u pravnom sistemu.

Sve u svemu, moja misija kao advokata je da pružim najviši mogući nivo stručnosti, poverenja, transparentnosti i posvećenosti svakom klijentu, uz garantovanje najboljeg mogućeg ishoda svakog pravnog slučaja koji mi je poveren.

Advokat Omer Ćehović Beograd

Moja biografija

Rođen 25.12.1954. godine. Završio Srednju učiteljsku školu u Banja Luci 1972. godine, nakon čega je radio kao učitelj dve i po godine. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,57. Profesionalnu karijeru započeo, kao diplomirani pravnikpripravnik u Rafineriji NaftePančevo“ u sastavu SOUR „Naftagas“ (kasnije „NIS” Novi Sad). Deo pripravničkog staža, u trajanju od šest meseci, obavio u Opštinskom sudu u Pančevu 

Nakon položenog pripravničkog ispita, raspoređen na poslove šefa Grupe za zastupanja Rafinerije i SOUR „Naftagasa. Narednih pet godina rukovodio Grupom. U toku tog perioda, pored poslova rukovođenja Grupom, radio na poslovima zastupanja u raznovrsnim pravnim postupcima, učestvovao u pregovorima, sačinjavao nacrte, konačne tekstove i zaključivao sve vrste ugovora o nabavci sirovina i ostalih repromaterijala za potrebe proizvodnih procesa Rafinerije iNaftagasa, kao i ugovora o prodaji derivata, proizvoda od nafte, nabavke svih vrsta materijala i opreme za potrebe Rafinerije iNaftagasa”. Pomenuta Grupa se sastojala od diplomiranih pravnika, finansijskih stručnjaka, komercijalist i drugih stručnjaka. Zastupao je Rafineriju iNaftagas“ u svim vrstama postupaka pred sudovima, organima državne uprave i međunarodnim arbitražama 

Širom Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i Azije vodio pregovore u cilju zaključenja skoro svih vrsta ugovora, učestvovao u zaključivanju poravnanja i mirnog rešavanja sporova. Takođe, radio na izradi nacrta konačnih verzija, kao i izmena i dopuna raznovrsnih ugovora kao što su: ugovori o nabavkama tehnologija, o izradama projektne dokumentacije, o nabavkama (eng. Procurement) opreme i materijala, ugovori o izvođenju radova na izgradnjama, rekonstrukcijama, dogradnjama i održavanjima svih vrsta objekata u okviru Rafinerije iNaftagasa, Novi Sad. Nakon dve i po godine rada u Rafineriji, završio magistarske studije iz oblasti privrednog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon položenog usmenog magistarskog ispita i odbrane magistarske teze pod nazivomUgovor o građenju tipa ključ u ruke, sa sveobuhvatnom opisnom ocenompoložio sa odlikom“, i stekao zvanje magistra pravnih nauka. 

Tokom magistarskih studija, u periodu od šest meseci, specijalizovao se u Ženevi i Parizu u radu na zastupanjima pred međunarodnim trgovinskim arbitražama. Nakon četiri godine rada u Rafineriji i „Naftagasu“ položio pravosudni ispit sa opisnom ocenom „položio sa odlikom“. Potom završio specijalističke studije „Međunarodni ugovori“ u trajanju od jedne godine. Bio jedini iz generacije, koja je imala 800 postdiplomaca, koji je završni ispit položio sa odlikom i to u prvom ispitnom roku. U toku ovog prvog perioda rada, u trajanju od pet godina, u Institutu za strane jezike u Beogradu savladao odlično engleski jezik to uzimanjem privatnih časova, čitanjem stručne i druge literature na engleskom jeziku, kao i pohađanjem svih nivoa kurseva na “Institutu za strane Jezike u Beogradu“. Završio jednogodišnji studije engleskog jezika na Narodnom univerzitetu Božidar Adžija u Beogradu. Nakon položenog ispita, imenovan za ovlašćenog sudskog tumača za engleski jezik. Posle ovog petogodišnjeg perioda rada, raspoređen je na poslove pravnog savetnika direktora Rafinerije. Istovremeno nastavio sa radom na svim prethodno navedenim poslovima u okviru Grupe za zastupanja i vršio nadzor nad radom Pravne službe u okviru Rafinerije. 

Zbog ratnih dešavanja u bivšoj SFRJ, a kasnije, napustio i odselio se u Singapur. Tamo, nakon odgovarajućih studija na Pravnom fakultetu, položio dodatne i ispite razlike u cilju nostrifikovanja diploma pravnika i magistra pravnih nauka, kao i pribavljanja licence za obavljanje advokatskih poslova. U tom periodu, takođe se obrazovao i za sticanje znanja iz poslovnog i pravno-stručnog engleskog jezika s obzirom da je engleski službeni jezik u Singapuru. Posle nostrifikacije navedenih diploma, upisao se u Imenik advokata Advokatske komore u Singapuru. 

Prvo zaposlenje, kao advokat, u Singapuru je bilo u Kompaniji za pravno-advokatske usluge, čija je „majka kompanija“ tj. osnivač „Artur Andersen Legal“ bio domicilan u Sjedinjenim Američkim Državama. Obavljao skoro sve vrste pravno-advokatskih poslova, a posebno iz oblasti međunarodnog trgovinskog, finansijskog i bankarskog prava. Poslovi su obuhvatali zastupanja u pregovorima, izrade nacrta, konačnih tekstova, kao i izmene i dopune raznovrsnih ugovora. Ove poslove je radio i u filijalama navedene Kompanije koje su se nalazile u Hong Kongu, Bankoku (Tajland), Taj Peju (Tajvan) i Sidneju (Australija). Zastupao u predstečajnim i stečajnim postupcima, u postupcima sprovođenja reorganizacija pravnih lica u različitim državama. Takođe, zastupao pred sudovima i međunarodnim trgovinskim arbitražama u svim pomenutim državama. Bio zastupnik kako kompanija tj. pravnih tako i fizičkih lica. Postupao kao arbitar različitih veća međunarodnih trgovinskih arbitraža u tri države. Kompletan rad obavljao isključivo na engleskom jeziku, osim u Tajlandu, gde se koristio lokalnim jezikom. Tokom vikenda, praznika odnosno u slobodno vreme, radio je i kao profesor – učitelj engleskog i engleskog- poslovnog jezika u različitim institucijama. 

Ukupan rad u inostranstvu trajao je 15 godina i 6 meseci. Sve pravno-advokatske poslove obavljao u zemljama koje pripadaju anglosaksonskom pravnom sistemu. Zahvaljujući životu i radu u inostranstvu stekao značajno iskustvo u struci i edukaciji drugih u oblastima opšteg, poslovnog i pravnostručnog engleskog jezika. Osim toga stekao i posebna znanja kao i iskustva u radu tržišta kapitala i stranih valuta, u marketingu, menadžmentu i drugim oblastima koje ranije nije bilo moguće steći u SFRJ, odnosno. Iz porodičnih razloga vratio se u Srbiju. Odmah po povratku u Beograd, upisao se u Imenik advokata Advokatske komore Beograda i nastavio da radi kao advokat. O.S. Ćehović i dalje obavlja sve vrste pravnih i advokatskih poslova, sa posebnim naglaskom na zastupanjima i odbranama u građanskim i krivičnim postupcima. Svakako se bavi i pružanjem pravne pomoći i usluga zastupanja različitim pravnim i fizičkim licima, kao i preduzetnicima u zaključivanju, izradi, izmenama i dopunama raznih vrsta ugovora, poravnanjima, kao i u vansudskim rešavanjima sporova.

Dva puta bio imenovan, po predlozima svojih klijenata, za člana dva arbitražna veća međunarodnih trgovinskih arbitraža, u dve države Singapur i Švajcarska (Ženeva)

Specijalizovana znanja stekao za rad sa maloletnicima, kao i u oblasti porodičnih odnosa i medijacije. Uporedo obavlja i poslove prevođenja kao ovlašćeni sudski prevodilac za engleski jezik. Inicijator je osnivanja i jedan od osnivača Zajedničke advokatske kancelarije Ćehović, Grahovac, Janjić, Simović & partners i Udruženja advokata i ostalih građana za vladavinu prava i socijalnu pravdu. 

0

godina iskustva u pravu

0 %

zadovoljnih klijenata

0 %

uspešnih slučajeva

Ukoliko imate pravnih problema u svom životu...

Mi smo tu za Vas!

Razumemo da se suočavate sa pravnim problemima koji mogu izgledati zastrašujuće! Ali znajte, niste sami u tome!
Naš tim iskusnih advokata je ovde da Vam pomogne. Bez obzira na to kakvi su Vaši pravni izazovi, mi smo tu da Vam pružimo podršku i rešenje. Mi smo na raspolaganju. Popunite kontakt formu i zajedno ćemo krenuti putem rešavanja vaših pravnih problema!

Popunite Vaš zahtev za besplatne konsultacije