Home / Advokat za prekršaje

Advokat za prekršaje

Advokat za prekršaje - Advokatska kancelarija Ćehović

Advokat za prekršaje - Pobedimo zajedno, snaga prava u Vašim rukama!

Da li se suočavate s prekršajnom prijavom? Bez obzira da li je reč o saobraćajnom prekršaju, prekršajima iz oblasti radnog prava ili nekom drugom prekršaju, posledice mogu biti ozbiljne. Potrebno je Vam je stručna pomoć – potreban Vam je Advokat za prekršaje 

Advokatska kancelarija Ćehović, sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju pravne podrške i savetovanju klijenata koji se suočavaju s prekršajima, može Vam pružiti pomoć koja vam je potrebna. Kao eksperti u oblasti prekršajnog prava, naš tim Advokata za prekršaje će se posvetiti Vašem slučaju, razumeti sve detalje i osmisliti strategiju koja najbolje odgovara Vašem konkretnom problemu. 

Zašto izabrati nas kao Vašeg advokata za prekršaje? Naše usluge su detaljno prilagođene Vašim potrebama. Obezbeđujemo pravovremeno i efikasno zastupanje u prekršajnim postupcima, pružajući Vam najbolju strategiju odbranu. Naš cilj je da minimiziramo negativne posledice prekršaja na Vaš život, bilo da je reč o kaznama, zatvorskim kaznama ili reputacionim rizicima. 

Nemojte čekati da prekršajna prijava preraste u veći problem. Kontaktirajte Advokatsku kancelariju Ćehović danas i omogućite našem timu Advokata za prekršaje da Vam pruže najbolju pravnu podršku. Kao Vaš advokat za prekršaje, posvećeni smo tome da pružimo najbolju moguću odbranu za Vas. Za više informacija, pozovite nas i uverite se zašto je Advokatska kancelarija Ćehović pravi izbor za Vas! 

Nadalje ćemo vam objasniti ključne elemente prekršajnog postupka. 

Šta je Prekršajni postupak?

Prekršajni postupak je poseban pravni postupak kojim se odlučuje o odgovornosti za prekršaj, a koji se sprovodi u skladu sa Zakom o prekršajima Republike Srbije. Ovaj postupak se inicira kad postoji sumnja da je osoba počinila prekršaj, odnosno delo koje je zakonom definisano kao prekršaj. Sud, u ovom slučaju Prekršajni sud, nakon što oceni sve dokaze i sasluša sve stranke, donosi odluku o tome da li je okrivljeni zaista počinio prekršaj i kakvu će izreći kaznu od propisanih kazni za taj prekršaj. Prekršajni postupci mogu biti složeni, sa brojnim pravnim implikacijama, te je često neophodno angažovanje stručne pravne pomoći. Advokati za prekršajno pravo mogu pružiti neophodnu pravnu pomoć, zastupanje i savetovanje kroz sve faze prekršajnog postupka. Prekršajni postupak se u suštini može podeliti na nekoliko ključnih faza, mada su tačne faze i njihov tok u velikoj meri zavisni od specifičnosti svakog pojedinačnog slučaja: 

Pokretanje prekršajnog postupka

Ova faza uključuje prijavu prekršaja nadležnim organima. Prijavu obično podnosi organ koji je uočio prekršaj, na primer policija, ali i oštećena strana. 

Istraga

Istraga je faza u kojoj se prikupljaju svi relevantni dokazi o prekršaju. Ovo može uključivati svedočenja, fotografije, video materijal, i slično. 

Podnošenje optužnog predloga

Na osnovu prikupljenih dokaza, nadležni organ podnosi optužni predlog Prekršajnom sudu. 

Razmatranje optužnog predloga

Sud razmatra optužni predlog i dokaze, a zatim donosi odluku o tome da li postoji osnov za pokretanje prekršajnog postupka. 

Glavna rasprava

Ukoliko sud odluči da postoji osnov, sledi glavna rasprava. Tokom glavne rasprave, strane iznose svoje argumente, svedoci bivaju saslušavani, a dokazi se razmatraju. Nakon rasprave, sud donosi presudu.

Presuda

Sud na osnovu iznetih argumenata i dokaza donosi presudu. Presuda može biti oslobađajuća ili osuđujuća. 

Žalba

Ako okrivljeni ili tužilac nisu zadovoljni presudom, imaju pravo na žalbu višem sudu. 

Izvršenje presude

Nakon što je presuda postala pravosnažna, sledi izvršenje presude. 

Svaka od ovih faza može biti kompleksna i zahteva stručnost u prekršajnom pravu. Stoga je angažovanje iskusnog advokata za prekršaje od presudnog značaja za pravilno vođenje prekršajnog postupka. 

Sporazum o priznanju prekršaja

Sporazum o priznanju prekršaja je postupak u okviru prekršajnog prava u kojem okrivljeni priznaje da je počinio prekršaj u zamenu za umanjenu kaznu ili drugu olakšavajuću okolnost. Ovaj postupak može biti efikasan način za brzo rešavanje prekršajnih postupaka bez potrebe za dugotrajnom sudskom raspravom. Ukoliko okrivljeni pristane na sporazum, ne mora se dalje dokazivati njegova krivica, što može značajno ubrzati postupak. Važno je napomenuti da sporazum o priznanju prekršaja treba da bude rezultat slobodne volje okrivljenog i da se uvek preporučuje konsultacija sa advokatom pre pristanka na takav sporazum. Advokat može pružiti stručno mišljenje o prednostima i potencijalnim rizicima sporazuma, kao i o mogućim alternativama. 

Zahtev za zaštitu zakonitosti u prekršajnom postupku

Zahtev za zaštitu zakonitosti je poseban tj. vanredni pravni lek u prekršajnom postupku koji se koristi kada postoji osnovana sumnja da je tokom postupka došlo do povrede zakona. Ovaj zahtev se podnosi najvišem sudskom organu, a u Srbiji je to Vrhovni kasacioni sud, sa ciljem ispravke povrede zakona u donetoj presudi. Ovaj pravni lek je moguće koristiti samo u slučajevima kada su iscrpljeni svi redovni pravni lekovi, poput žalbe. Zahtev za zaštitu zakonitosti mogu podneti samo određena lica koja su za to ovlašćena, kao što su tužilac, oštećeni, okrivljeni ili njihovi zastupnici. Bitno je napomenuti da je ovaj pravni lek složen i zahteva stručno znanje, pa se preporučuje angažovanje iskusnog advokata za prekršajno pravo za njegovo podnošenje. 

Šta je apsolutna zastarelost prekršajnog postupka

Apsolutna zastarelost prekršajnog postupka je pravni pojam koji se odnosi na maksimalni rok u kojem se prekršajni postupak može pokrenuti ili sprovesti. Nakon isteka ovog roka, pokretanje ili nastavak postupka nisu dozvoljeni bez obzira na okolnosti. Rokovi za apsolutnu zastarelost variraju u zavisnosti od težine prekršaja i propisani su zakonom. Ukoliko dođe do apsolutne zastarelosti, okrivljeni ne može biti podvrgnut izvršenju presude, čak i ako je postojala pravosnažna presuda. Pravna zaštita apsolutnom zastarelošću je važan deo garantovanja pravičnog procesa i sprečavanja vremenski neograničenog gonjenja za prekršaje. Savetovanje sa iskusnim advokatom za prekršaje može biti ključno za razumevanje kako se princip zastarelosti relativne, odnosno apsolutne može primeniti na Vaš specifični slučaj.