Advokatska tarifa

Home / Advokatska tarifa

Advokatska tarifa i advokatske cene

Advokatska tarifa i advokatska cena, Advokatske kancelarije Ćehović, kao vodećeg pružaoca advokatskih usluga u Beogradu i Srbiji, odražavaju našu posvećenost jasnom i preciznom objašnjenju istih i njihovoj transparentnosti.

Advokatske tarife i advokatske cene Advokatske kancelarije Ćehović, usklađene su sa smernicama koje je postavila Advokatska komora Srbije. Advokatska tarifa koju primenjujemo odražava pravičnu naknadu za naše stručno znanje, vreme i resurse uložene u svaki pravni slučaj, bilo da je reč o privatnoj tužbi, krivičnoj prijavi, tužbi ili prekršajnom postupku.

Razumemo da svaki pravni slučaj donosi sopstvene izazove i neizvesnosti, uključujući i finansijske. Naš cilj je da Vam omogućimo da planirate unapred, s jasnim razumevanjem advokatske tarife, advokatske cene i troškova uključenih u Vaš pravni proces, bilo da je u pitanju cena privatne tužbe, cena krivične prijave, cena tužbe ili advokatska tarifa za prekršajni postupak.

Na ovoj stranici pronaći ćete detalje o našim tarifama advokata za različite advokatske usluge koje pružamo. Ako imate dodatnih pitanja ili vam je potrebna dodatna pojašnjenja u vezi sa našom advokatskom tarifom, molimo vas da ne oklevate da se obratite našem timu. Vaše poverenje i zadovoljstvo su naš najvažniji prioritet.

Krivični postupak - advokatska tarifa

Nagrada sa paušalom i započetim satom

Odbrana, zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca (t. br. 1)

Visina zaprećene kazneCena
do 3 godine18.000,00
3-5 godina24.000,00
5-10 godina31.500,00
10-15 godina46.500,00
preko 15 godina61.500,00

Zastupanje oštećenog, odložen pretres, razgovor sa okrivljenim u pritvoru ili zatvoru, poverljiv razgovor sa osumnjičenim u pretkriv. post. pred OUP

Visina zaprećene kazneCena
do 3 godine9.750,00
3-5 godina12.750,00
5-10 godina16.500,00
10-15 godina24.000,00
preko 15 godina31.500,00

Žalba (okrivljenog, privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca) ponavljanje krivičnog postupka., zahtev za zaštitu zakonitosti

Visina zaprećene kazneCena
do 3 godine33.000,00
3-5 godina45.000,00
5-10 godina60.000,00
10-15 godina90.000,00
preko 15 godina120.000,00

Privatna tužba, krivična prijava, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, prigovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, predlog za sporazum o priznanju, predlog za ukidanje pritvora, odgovor na žalbu ili predlog za ponavljanje, vanredno ublažavanje kazne, molba za pomilovanje, odlaganje izdržavanja ili uslovni otpust, odgovor na predlog za ponavljanje postupka, zahtev za rehabilitaciju, žalbe protiv rešenja o određivanju ili produživanju pritvora, sprovođenju istrage.

Visina zaprećene kazneCena
do 3 godine16.500,00
3-5 godina22.500,00
5-10 godina30.000,00
10-15 godina45.000,00
preko 15 godina60.000,00

Ostali podnesci

Visina zaprećene kazneCena
do 3 godine8.250,00
3-5 godina11.250,00
5-10 godina15.000,00
10-15 godina22.500,00
preko 15 godina30.000,00

Napomena: može se ugovori naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog tarifom

Parnični, izvršni, vanparnični, nepokretnosti, stečaj, upravni, upravni sporovi i drugi postupci

Procenjivi predmeti

Podnesak (t. br. 13)

Visina sporaCena
manja od 450.000,006.000,00
od 450.000,01 do 750.000,009.000,00
od 750.000,01 do 1.500.000,0011.250,00
od 1.500.000,01 do 3.000.000,0016.500,00
od 3.000.000,01 do 6.000.000,0022.500,00
od 6.000.000,01 do 12.000.000,0030.000,00
od 12.000.000,01 do 24.000.000,0037.500,00
od 24.000.000,01 do 48.000.000,0045.000,00
od 48.000.000,01 do 120.000.000,0045.000,00 + 30,00 na svakih započetih 300.000,00
od 120.000.000,01 do 300.000.000,0052.200,00 + 30,00 na svakih započetih 900.000,00
preko 300.000.000,0058.200,00 + 30,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 88.200,00

Ročište

Visina sporaCena
manja od 450.000,007.500,00
od 450.000,01 do 750.000,0010.500,00
od 750.000,01 do 1.500.000,0012.750,00
od 1.500.000,01 do 3.000.000,0018.000,00
od 3.000.000,01 do 6.000.000,0024.000,00
od 6.000.000,01 do 12.000.000,0031.500,00
od 12.000.000,01 do 24.000.000,0039.000,00
od 24.000.000,01 do 48.000.000,0046.500,00
od 48.000.000,01 do 120.000.000,0046.500,00 + 30,00 na svakih započetih 300.000,00
od 120.000.000,01 do 300.000.000,0053.700,00 + 30,00 na svakih započetih 900.000,00
preko 300.000.000,0059.700,00 + 30,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 89.500,00

Podnesak (t. br. 13)

Visina sporaCena
manja od 450.000,006.000,00
od 450.000,01 do 750.000,009.000,00
od 750.000,01 do 1.500.000,0011.250,00
od 1.500.000,01 do 3.000.000,0016.500,00
od 3.000.000,01 do 6.000.000,0022.500,00
od 6.000.000,01 do 12.000.000,0030.000,00
od 12.000.000,01 do 24.000.000,0037.500,00
od 24.000.000,01 do 48.000.000,0045.000,00
od 48.000.000,01 do 120.000.000,0045.000,00 + 30,00 na svakih započetih 300.000,00
od 120.000.000,01 do 300.000.000,0052.200,00 + 30,00 na svakih započetih 900.000,00
preko 300.000.000,0058.200,00 + 30,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 88.200,00

Ročište

Visina sporaCena
manja od 450.000,007.500,00
od 450.000,01 do 750.000,0010.500,00
od 750.000,01 do 1.500.000,0012.750,00
od 1.500.000,01 do 3.000.000,0018.000,00
od 3.000.000,01 do 6.000.000,0024.000,00
od 6.000.000,01 do 12.000.000,0031.500,00
od 12.000.000,01 do 24.000.000,0039.000,00
od 24.000.000,01 do 48.000.000,0046.500,00
od 48.000.000,01 do 120.000.000,0046.500,00 + 30,00 na svakih započetih 300.000,00
od 120.000.000,01 do 300.000.000,0053.700,00 + 30,00 na svakih započetih 900.000,00
preko 300.000.000,0059.700,00 + 30,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 89.500,00

Napomena: može se ugovori naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog tarifom

Prekršajni postupak i postupak privrednih prestupa

Podnesak (t. br. 14)

Visina sporaCena
Privredni prestupi30.000,00
Sud časti pri Privrednoj komori16.500,00
Prekršajni postupak pred policijom22.500,00
Prekršajni postupak pred Prekršajnim sudom25.500,00
Ostali prekršajni postupci16.500,00

Ročište

Visina sporaCena
Privredni prestupi31.500,00
Sud časti pri Privrednoj komori18.000,00
Prekršajni postupak pred policijom24.000,00
Prekršajni postupak pred Prekršajnim sudom27.000,00
Ostali prekršajni postupci18.000,00

Ročište – odloženo

Visina sporaCena
Privredni prestupi16.500,00
Sud časti pri Privrednoj komori9.750,00
Prekršajni postupak pred policijom14.250,00
Prekršajni postupak pred Prekršajnim sudom14.250,00
Ostali prekršajni postupci9.750,00

Žalba

Visina sporaCena
Privredni prestupi60.000,00
Sud časti pri Privrednoj komori33.000,00
Prekršajni postupak pred policijom54.000,00
Prekršajni postupak pred Prekršajnim sudom54.000,00
Ostali prekršajni postupci33.000,00

Napomena: može se ugovori naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog tarifom

Parnični i drugi postupci

Neprocenjivi predmeti

Podnesak (t. br. 14)

Visina sporaCena
Smetanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, porodični (vanparnica), upisi u katastar, upravni postupak i spor, upisi APR16.500,00
Ostali postupci pred državnim organom19.500,00
Službenosti, stambeni sporovi, ostali postupci pred osnovnim sudom22.500,00
Utvrđivanje očinstva, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija, upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija, ostali postupci pred privrednim sudom25.500,00
Zakonsko izdržavanje6.000,00
Vršenje roditeljskog prava11.250,00
Uređenje imovinskih odnosa, ostali vanparnični postupci, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi pred višim sudom30.000,00
Ostali sporovi pred Upravnim sudom36.000,00
Autorski sporovi, postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom45.000,00

Ročište

Visina sporaCena
Smetanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, porodični (vanparnica), upisi u katastar, upravni postupak i spor, upisi APR18.000,00
Ostali postupci pred državnim organom21.000,00
Službenosti, stambeni sporovi, ostali postupci pred osnovnim sudom24.000,00
Utvrđivanje očinstva, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija, upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija, ostali postupci pred privrednim sudom27.000,00
Zakonsko izdržavanje7.500,00
Vršenje roditeljskog prava12.750,00
Uređenje imovinskih odnosa, ostali vanparnični postupci, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi pred višim sudom31.500,00
Ostali sporovi pred Upravnim sudom37.500,00
Autorski sporovi, postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom46.500,00

Ročište – odloženo

Visina sporaCena
Smetanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, porodični (vanparnica), upisi u katastar, upravni postupak i spor, upisi APR9.750,00
Ostali postupci pred državnim organom11.250,00
Službenosti, stambeni sporovi, ostali postupci pred osnovnim sudom14.250,00
Utvrđivanje očinstva, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija, upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija, ostali postupci pred privrednim sudom14.250,00
Zakonsko izdržavanje4.500,00
Vršenje roditeljskog prava7.125,00
Uređenje imovinskih odnosa, ostali vanparnični postupci, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi pred višim sudom16.500,00
Ostali sporovi pred Upravnim sudom19.500,00
Autorski sporovi, postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom24.000,00

Žalba

Visina sporaCena
Smetanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, porodični (vanparnica), upisi u katastar, upravni postupak i spor, upisi APR33.000,00
Ostali postupci pred državnim organom39.000,00
Službenosti, stambeni sporovi, ostali postupci pred osnovnim sudom54.000,00
Utvrđivanje očinstva, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija, upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija, ostali postupci pred privrednim sudom54.000,00
Zakonsko izdržavanje12.000,00
Vršenje roditeljskog prava22.500,00
Uređenje imovinskih odnosa, ostali vanparnični postupci, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi pred višim sudom60.000,00
Ostali sporovi pred Upravnim sudom72.000,00
Autorski sporovi, postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom90.000,00

Napomena: može se ugovori naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog tarifom

Advokatski troškovi

Takođe, želimo da vam pružimo transparentne informacije o advokatskim troškovima. Prema advokatskoj tarifi, advokatu pripada naknada za stvarne troškove koji su bili neophodni za obavljanje poverenih poslova. U slučaju obavljanja poslova izvan sedišta advokatske kancelarije, advokatu pripadaju sledeće naknade:

  • Za prevoz u međumesnom saobraćaju – u visini cene prevoza prevoznim sredstvom po izboru advokata.
  • Za prevoz u mesnom saobraćaju – u visini cene taksi prevoza.
  • Za prevoz sopstvenim vozilom – u visini od 30% od cene najkvalitetnijeg benzina po pređenom kilometru.
  • Za smeštaj – u visini cene hotelskog smeštaja, osim hotela sa pet i više zvezdica.
  • Za odsustvovanje iz kancelarije – u visini od 50 poena za svaki započeti sat, ali najviše deset sati dnevno (trenutna vrednost poena je 30 dinara).
  • Za poštanske, telefonske, bankarske i slične usluge prema plaćenim računima.
  • Dnevnice – isto kao i za zaposlene u državnim organima i izabrana ili postavljena lica.

U Advokatskoj kancelariji Ćehović pridržavamo se ovih smernica i pružamo transparentnost u vezi sa troškovima advokata.

Ako imate dodatnih pitanja o troškovima advokata ili želite dodatna pojašnjenja, slobodno nas kontaktirajte. Naš tim će biti više nego srećan da vam pruži sve potrebne informacije.