Home / Blog savetnik / Tehnološki višak, otpremnina i prava zaposlenih

Tehnološki višak, otpremnina i prava zaposlenih

Sadržaj članka

Tehnološki višak, otpremnina i prava zaposlenih – jer prava zaposlenih su i ljudska prava!

Tehnološki višak je važna tema u današnje vreme, i u ovom tekstu, obradićemo u potpunosti temu tehnološkog viška, otkaza zaposlenih (zakonitog i nezakonitog ) na osnovu tehnološkog viška kod poslodavca, pitanje otpremnine i pitanja ostalih prava zaposlenih, ali i prava i obaveza poslodavaca, ukoliko dođe do ovog momenta, s obzirom da su i prava i interesi, i na jednoj i na drugoj strani, tj.na strani poslodavca, ali i na strani zaposlenih.

Program rešavanja viška zaposlenih

Ukoliko poslodavac utvrdi da je prestala potreba za radom određenog broja zaposlenih na neodređeno vreme u okvirnom roku od 30 dana i to zbog određenih razloga koji mogu biti tehnološki, organizacioni ili ekonomski, dužan je da donese Program rešavanja viška zaposlenih i to samo za najmanje:

  • 10 zaposlenih kod poslodavca koji ima u radnom odnosu više od 20, a najmanje 100 na neodređeno vreme
  • 10 % zaposlenih kod poslodavca koji ima u radnom odnosu najmanje 100, a najviše 300 na neodređeno vreme
  • 30 zaposlenih kod poslodavca koji ima u radnom odnosu najmanje 300 na neodređeno vreme

Važno je znati da je navedeni program rešavanja viška zaposlenih dužan da donese i poslodavac koji utvrdi da će u periodu od 90 dana prestati potreba za radom najmanje 20 zaposlenih, bez obzira koliki je ukupan broj zaposlenih kod tog poslodavca.

Navedeni program rešavanja viška zaposlenih, dužan je da donese svaki poslodavac koji ispunjava gore navedene kriterijume i uslove, ukoliko dođe do prestanka potrebe za radom određenog broja zaposlenih kod bilo kog poslodavca. Prema tome, niti jedan poslodavac nije izuzet od obaveze donošenja navedenog programa rešavanja viška zaposlenih, ukoliko dođe do viška zaposlenih na neodređeno vreme, niti ima pravo da to proizvoljno ili paušalno odluči, bez zakonskih posledica po poslodavca. Ukoliko dođe do paušalne ocene i odlučivanja da je neki od zaposleni višak, onda isti taj zaposleni ima pravo da pokrene sudski postupak, radi poništaja tog rešenja kao nezakonitog i samim tim povratka zaposlenog na njegovo radno mesto.

Sadržina programa za rešavanje viška zaposlenih

Program rešavanja viška zaposlenih mora da sadrži sledeće elemente:

  • Razloge prestanka potrebe za radom zaposlenih,
  • Ukupan broj zaposlenih kod poslodavca,
  • Broj, kvalifikacionu strukturu, godine starosti i staža osiguranja zaposlenih koji su višak i koje poslove obavljaju kod poslodavca,
  • Kriterijume za utvrđivanje viška zaposlenih,
  • Mera za zapošljavanje: Premeštaj na druge poslove, rad kod drugog poslodavca, prekvalifikacija ili dokvalifikacija, nepuno radno vreme, ali ne kraće od polovine punog radnog vremena i druge mere,
  • Sredstva za rešavanje socijalno-ekonomskog pitanja zaposlenih (pitanja OTPREMNINE zaposlenih),
  • rok u kome će zaposlenom biti otkazan ugovor o radu

Program rešavanja viška zaposlenih, poslodavac je dužan da dostavi reprezentativnom sindikatu kod poslodavca (ukoliko je isti organizovan) i republičkoj organizaciji nadležnoj za zapošljavanje ( kako bi se preduzele odgovarajuće mere za rešavanje viška zaposlenih ), dok su navedene organizacije dužne da dostave svoje predloge poslodavcu u roku od 15 dana od dana prijema programa, a iste poslodavac nije u obavezi da primeni, poslodavac ima potpunu autonomiju da odluči šta i kako će da reši ovo pitanje viška zaposlenih na neodređeno vreme.

Dakle, poslodavac je dužan da izmeni Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova radnih mesta kod poslodavca ukoliko utvrdi da će u određenom vremenskom periodu doći do potrebe za smanjenjem broja zaposlenih usled ekonomskih, organizacionih ili tehnoloških razloga, tj. da će doći do smanjenja obima posla i samim tim do smanjene potrebe za radnim angažovanjem određenog broja zaposlenih. Kriterijumi za utvrđivanje viška zaposlenih predstavljaju veoma bitan elemenat pri utvrđivanju programa za rešavanje viška zaposlenih, koji moraju biti jasno i precizno definisani i obrazloženi.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

Prema Zakonu o radu, navedeni pravilnik dužan je da donese svaki poslodavac koji ima najmanje 10 zaposlenih. Pravilnikom se definišu organizacioni delovi kod poslodavca, radna mesta, kriterijumi i uslovi za utvrđivanje za rad na određenom radnom mestu, naziv i opis poslova, vrsta i stepen zahtevane stručne spreme za rad na određenim poslovima.

Ukoliko dođe do utvrđivanja kriterijuma za višak zaposlenih na određenim radnim mestima kod poslodavca, tj.do ukidanja određenog radnog mesta ili do smanjenja obima posla i tako uzročno-posledično smanjenja broja izvršilaca na određenom radnom mestu, svaki poslodavac koji je dužan da od svojih internih akata ima i pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, dužan je da isti izmeni, te da ga usaglasi sa brojem zaposlenih i tačno određenim radnim mestima.

Nezakonit otkaz – tehnološki višak tj. višak zaposlenih

Ukoliko kod poslodavca postoji pravilnik  o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, a isti ne bude izmenjen u skladu sa programom za utvrđivanje viška zaposlenih, tj. kriterijumima i uslovima utvrđenim u pomenutom programu, zaposleni može da pokrene sudski postupak, kako bi sud utvrdio da je rešenje o otkazu ugovora o radu na neodređeno vreme nezakonito.

Kriterijum za utvrđivanje viška zaposlenih ne može da bude odsustvovanje zaposlenog usled privremene sprečenosti za rad, trudnoće, porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta. Ukoliko je poslodavac zaposlenoj ženi koja je odsutna sa rada zbog trudniće i porođaja, utvrdio da je tehnološki višak, odnosno da je prestala potreba za njenim radnim mestom ili je došlo do smanjenja obima posla ili iz bilo kojih drugih zakonom predviđenih razloga utvrdio da je višak i pri tome joj otkaže ugovor o radu na neodređeno vreme, to bi bio nezakonit otkaz ugovora o radu na neodređeno vreme i dovoljno bi bilo da pokrenete sudski postupak radi poništaja nezakonitog rešenja, da dokažete da ste bili opravdano odsutni sa posla, tj. zbog porodiljskog odsustva, da je poslodavac bio uredno obavešten i to bi bilo dovoljno da dokažete da je to nezakonit otkaz, te biste nakon pravosnažne sudske presude bili vraćeni na posao uz naknadu šteta koja podrazumeva visinu izgubljene zarade, kao i poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje ili pak nešto drugo što biste postavili tužbenim zahtevom, ukoliko biste to mogli da dokažete.

Otpremnina tehnološki višak

Pre otkaza ugovora o radu usled ovog razloga, tj. zbog tehnološkog viška, poslodavac je dužan zaposlenom da isplati Otpremninu tj. visinu otpremnine.

Prema Zakonu o radu, otpremnina se isplaćuje u skladu sa opštim aktom (kolektivni ugovor i pravilnik o radu) ili ugovorom o radu, s tim što ne može biti niži od trećine zbira zarade ostvarene kod poslodavca za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca kod kog ostvaruje pravo na otpremninu.

Otpremnina ne može biti utvrđena opštim aktom ili ugovorom o radu u većem zbiru od zbira navedenom u prethodnom stavu ovog teksta, a u skladu sa Zakonom o radu.

Zaposleni se ne može odreći prava na otpremninu, a ukoliko poslodavac povredi ovo pravo zaposlenog ( tako što mu isplati niži iznos od onog koji mu je bio dužan isplatiti ) zaposleni može pokrenuti sudski postupak radi naknade štete u onom iznosu u kom poslodavac nije isplatio zaposlenom, a bio je dužan to da uradi.

Neće postojati obaveza isplate otpremnine ukoliko ste omogućili zaposlenom rad kod drugog poslodavca ili ukoliko ste zaposlenog premestili/rasporedili na drugo radno mesto, tada se smatra da ti zaposleni nisu tehnološki višak, ukoliko su to prihvatili (ukoliko Zaposlenima odgovaraju uslovi rada itd )

Godišnji odmor – tehnološki višak

Zaposleni koji je tehnološki višak, ima pravo na naknadu štete za neiskorišćen godišnji odmor.

Dakle, zaposleni koji je utvrđen programom poslodavca kao tehnološki višak, ima pravo da iskoristi sve preostale dane neiskorišćenog godišnjeg odmora, tj. poslodavac je dužan to da mu omogući, a ukoliko poslodavac ne izvrši tu svoju obavezu, zaposleni ima pravo da podnese tužbu radi naknade štete za neiskorišćen godišnji odmor, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora.

Ostala prava radnika

Poslodavac je dužan radniku odnosno zaposlenom koji je tehnološki višak da mu isplati sve zaostale i neisplaćene zarade, naknade zarade i ostala primanja i na uredno dostavljeno rešenje o otkazu ugovora o radu na neodređeno vreme.

Potom, zaposleni ima pravo da mu bude ponuđeni da se vrati na posao, ukoliko se ukaže potreba kod poslodavca za angažovanjem zaposlenom na radnom mestu, na kom je određeni radnik proglašen tehnološkim viškom, tj. poslodavac ima obavezu da zaposlenom ponudi isti posao nazad, a ukoliko se ukaže potreba za angažovanjem određenog lica u roku od 3 meseca od dana otkazivanja ugovora o radu na neodređeno vreme određenom licu.

Zaposleni kome je otkazan ugovor o radu na neodređeno vreme usled toga što je postao tehnološki višak, ima pravo da podnese zahtev Nacionalnoj službi za zapošljavanje za ostvarivanje novčane naknade, tj. ima pravo na osiguranje za slučaj nezaposlenost, zavisno od godina staža osiguranja, a u roku od 30 dana od dana prijema rešenja otkaza ugovora o radu na neodređeno vreme.

Zaključak

Radno pravo je grana prava koja je veoma kompleksna i bitna u svakodnevnom životu „običnog čoveka“, jer svaki čovek treba da živi od svog rada, znanja i sposobnosti, a ukoliko Vas neko u tome sprečava ili Vas onemogućava ili ugrožava i Vi mu to još dopuštate, budite sigurni da ste „saučesnik“ u oduzimanju Vaših osnovnih ljudskih prava, prava na rad, prava na slobodu itd. Ukoliko niste sigurni da li ste u pravu, potrebno je da se obratite advokatu za radno pravo, kao profesionalcima koji ceo svoj život posvećuju zastupanju onoga što je jedino ispravno, a to je potpuna primena materijalnog prava, poštovanje pravde i pravičnosti, te potpune zaštite Vaših najboljih pravnih i ekonomsko – finansijskih interesa.

Ukoliko Vam je ovaj tekst bio od pomoći, molimo Vas da ga podelite sa drugima koji se susreću sa sličnim problemima u praksi i u stvarnom životu, a ukoliko niste sigurni ili se plašite ili smatrate da ste u pravu (a ova situacija se vama lično ili nekom vašem dešava), obratite nam se na jedan od navedenih brojeva telefona ili pošaljite e mejl.