Home / Blog savetnik / Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Sadržaj članka

Ugovor o doživotnom izdržavanju – pravni oslonac za treće doba!

U životu se često susrećemo sa situacijama kada stariji članovi porodice žele da svoju imovinu prenesu na mlađe generacije uz uslov da im pruže odgovarajuću negu i izdržavanje za života. Takve situacije mogu biti delikatne i zahtevaju pažljivo pravno planiranje. U tim okolnostima, ugovor o doživotnom izdržavanju može biti idealno rešenje.

Ugovor o doživotnom izdržavanju je pravno obavezujući dokument kojim se prenosi pravo vlasništva nad određenom imovinom, često nekretninama, sa primaoca izdržavanja na davaoca izdržavanja, uz uslov da davalac izdržavanja obezbedi: izdržavanje, negu i pomoć primaocu izdržavanja do kraja njegovog života. Ovaj oblik ugovora postaje sve popularniji, naročito u situacijama kada osobe treće dobi žele da obezbede svoju buduću negu i izdržavanje.

U ovom članku, detaljno ćemo razmotriti sve ključne elemente ugovora o doživotnom izdržavanju. Cilj nam je da pružimo sveobuhvatne informacije koje će Vam pomoći da bolje razumete ovu vrstu ugovora i da donesete pravilnu odluku ukoliko se odlučite za ovakav oblik pravne zaštite.

Zakon i zakoni koji regulišu Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju je složen pravni dokument koji je regulisan nizom zakona. U Republici Srbiji, najvažniji pravni okvir koji uređuje ovu oblast nalazi se u Zakonu o nasleđivanju i Zakonu o obligacionim odnosima. Ovi zakoni detaljno definišu uslove i pravila koja se odnose na ugovor o doživotnom izdržavanju.

Prema Zakonu o obligacionim odnosima, ugovor o doživotnom izdržavanju je ugovor kojim se jedna strana obavezuje da izdržava drugu stranu do kraja njenog života, dok se druga strana obavezuje da na prvu stranu prenese određena prava, obično pravo vlasništva nad nekretninom tj. nepokretnostima.

Zakon o nasleđivanju reguliše pitanje nasleđivanja nekretnina i drugih dobara koje su predmet ugovora o doživotnom izdržavanju. Prema ovom zakonu, osoba koja prima pravo vlasništva putem ugovora o doživotnom izdržavanju može da stekne pravo svojine na stvarima iz predmeta ugovora o doživotnom izdržavanju samo onaj davalac izdržavanja koji je izvršio sve obaveze iz ugovora o doživotnom izdržavanju.

Ovi zakoni jasno definišu obaveze svake strane u ugovoru o doživotnom izdržavanju i pružaju pravni okvir za zaštitu interesa obe strane.

Međutim, važno je naglasiti da ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti sastavljen od strane stručnjaka, kao što je advokat za nasledno pravo , kako bi se osiguralo da su ispunjeni svi zakonski uslovi. Takođe, prema Zakonu o overi potpisa, rukopisa i prepisa, ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti overen putem sastavljanja javnobeležničkog zapisa o zaključenju ovog ugovora što se vrši od strane javnog beležnika.

Kao advokatska kancelarija sa dugogodišnjim iskustvom, posebno naglašavamo važnost stručnog savetovanja prilikom sastavljanja ovog tipa ugovora, jer može da ima ozbiljne pravne posledice koje mogu imati dugoročne efekte na sve učesnike.

Šta je sigurnije: Ugovor o poklonu ili ugovor o doživotnom izdržavanju?

Pri izboru između ugovora o poklonu i ugovora o doživotnom izdržavanju, važno je razumeti glavne razlike između ova dva pravna instrumenta i kakve posledice svaki od njih može imati na učesnike.

Ugovor o poklonu

Ugovor o poklonu je pravni dokument kojim jedna strana (poklonodavac) besplatno prenosi svoju imovinu na drugu stranu (poklonoprimac). Ovaj ugovor se obično koristi kada neko želi da prenese svoju imovinu ili deo svoje imovine na nekog drugog bez ikakve naknade, tj. ugovor se zaključuje sa namerom doniranja (animus donandi), na strani darodavca-poklonodavca.

Važno je naglasiti da, iako ugovor o poklonu najčešće nema obaveze za poklonoprimca, poklonodavac može da zadrži svoje pravo lične služenosti na darovanoj stvari, kao što može i da ostavi određene naloge nalogoprimcu, prema trećim licima. Poklonodavac može da ostvari i pravo na raskid ugovora o poklonu kada su za to ispunjeni uslovi iz pravnih pravila Srpskog građanskog zakonika (koji je prestao da važi nakon Drugog svetskog rata, ali su ostala neka opšte pravna pravila koja se primenjuju i do današnjih dana. Isto tako poklonodavac može da, pod određenim uslovima traži da prestane važnost ugovora o poklonu volje, po pravilima o rušljivosti ugovora, kao i pravo da zahteva da se utvrdi ništavost ugovora o doživotnom izdržavanju, prema članu 103 Zakona o obligacionim odnosima.

Ugovor o doživotnom izdržavanju

S druge strane, ugovor o doživotnom izdržavanju je pravni instrument kojim jedna strana prenosi svoju imovinu na drugu stranu, uz obavezu da druga strana pruži izdržavanje prvoj strani do kraja njenog života. Izdržavanje obuhvata sve što je neophodno za život, uključujući hranu, smeštaj, zdravstvenu zaštitu i slično.

Pravna sigurnost ugovora

Što se tiče pravne sigurnosti, oba ugovora nude određeni stepen zaštite, ali na različite načine. Ugovor o poklonu je prilično jednostavan i ne zahteva nikakve dalje obaveze od poklonoprimca, ali je moguće da se taj ugovor raskine pod određenim uslovima.

Ugovor o doživotnom izdržavanju, s druge strane, pruža veću sigurnost za davaoca izdržavanja, jer ima zakonsku obavezu da pruži brigu i izdržavanje primaocu izdržavanja u zamenu za prenetu imovinu. Međutim, ovaj ugovor može biti složeniji za izvršenje, posebno kada dođe do nesporazuma oko obaveza izdržavanja.

U krajnjoj liniji, izbor između ugovora o poklonu i ugovora o doživotnom izdržavanju zavisi od specifičnih okolnosti i potreba učesnika. Preporučljivo je konsultovati se sa advokatom za nasledno pravo kako biste bili sigurni da ste napravili pravi izbor koji najbolje štiti Vaše interese, odnosno kojim se u najvećoj meri ostvaruju ili štite interesi obeju ugovornih strana.

Kada se analizira pitanje pravne sigurnosti, bitno je uzeti u obzir sledeće:

Pravo na povraćaj poklona

Kako je već napomenuto, poklonodavac ima pravo da zahteva povrat poklona ukoliko poklonoprimac ne ispuni moralne obaveze. Raskid ugovora o poklonu, poklonodavac može da ostvari i u slučaju ukoliko je nakon stupanja ugovora o poklonu na pravnu snagu toliko osiromašio da bez poklonjenog dobra ne može da živi životom iznad granice siromaštva, odnosno dostojanstveno da živi. Međutim, ovo je često teško sprovesti u praksi, pogotovo ako poklonoprimac nema sredstva da vrati poklon.

Pravo na raskid ugovora o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju može biti raskinut ako davalac izdržavanja ne ispunjava svoje obaveze prema primaocu izdržavanja. Ovo pruža dodatnu sigurnost primaocu izdržavanja, ali takođe može dovesti do složenih pravnih sporova. Raskid Ugovora o doživotnom izdržavanju, u slučaju da se bitno poremete međusobni odnosi, može da zahteva i ostvari bilo koja ugovorna strana.

Pravo na nužni nasledni deo

Nužni deo je deo nasleđa koji je zakonom garantovan najbližim srodnicima (deci, supružniku, roditeljima) bez obzira na testament ili ugovor o doživotnom izdržavanju.

Obaveza izdržavanja

Ugovor o doživotnom izdržavanju zahteva da davalac izdržavanja pruža izdržavanje primaocu izdržavanja tokom celog njegovog života. Ovo može biti veoma teretna obaveza, posebno ako primalac izdržavanja ima visoke medicinske troškove ili druge specifične potrebe.

Iz svega navedenog, može da se zaključiti da ni jedan ugovor nije univerzalno „pravno sigurniji“. Izbor između ugovora o poklonu i ugovora o doživotnom izdržavanju zavisi od specifičnih okolnosti, kao što su finansijska situacija, zdravstveno stanje, porodični odnosi i druge individualne potrebe i želje učesnika. Bez obzira na izbor, važno je dobro razumeti sve pravne implikacije i obaveze pre potpisivanja ugovora, a najbolje je to učiniti uz savetovanje sa Advokatom za nasledno pravo.

Odnos ugovora o doživotnom izdržavanju i testamenta

Ugovor o doživotnom izdržavanju i testament su dva različita pravna instrumenta koja se često koriste u planiranju i ostvarivanju nasleđivanja. Međutim, oni se razlikuju po mnogim aspektima i mogu imati različite implikacije na nasleđivanje.

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Kao što smo već pomenuli, ugovor o doživotnom izdržavanju je ugovor između dve strane, gde se jedna strana (davalac izdržavanja)  obavezuje da će izdržavati drugu stranu (primaoca izdržavanja) do kraja njenog života, a u zamenu za to, primalac izdržavanja se obavezuje da će preneti svoju ugovorom preciziranu imovinu na davaoca izdržavanja. Prema ovom ugovoru, prenos imovine se obično dešava tokom u momentu prestanka života primaoca izdržavanja, ali može biti i predviđeno da se dešava nakon njegove smrti.

Testament

Sa druge strane, testament je dokument kojim osoba (testator) određuje kako će njena imovina biti raspodeljena nakon njene smrti. Za razliku od ugovora o doživotnom izdržavanju, testament nema nikakav uticaj na prava i obaveze testatora tokom njegovog života.

Kada je reč o odnosu između ugovora o doživotnom izdržavanju i testamenta, ključno je napomenuti da ugovor o doživotnom izdržavanju može imati prednost nad testamentom. To znači da ako primalac izdržavanja ostavi testament kojim raspodeljuje svoju imovinu na određeni način, ali je već prethodno preneo tu imovinu na davaoca izdržavanja putem ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovor o doživotnom izdržavanju će imati prednost i davalac izdržavanja će zadržati imovinu.

Ipak, postoji mogućnost da se ugovor o doživotnom izdržavanju utvrdi da je rušlji i tako se raskine, odnosno da se utvrdi da je ništavan i tada je pravna situacija kao da isti nije ni zakjučivan u određenim situacijama, kao što je slučaj kada davalac izdržavanja ne ispunjava svoje obaveze. Ako se to dogodi, testament bi mogao da stupi na pravnu snagu.

Dokumenta za ugovor o doživotnom izdržavanju

Zaključivanje ugovora o doživotnom izdržavanju zahteva pripremu i dostavljanje licu koje sačinjava tekst ugovora o doživotnom izdržavanju, kao i javnom beležniku određene dokumente čija pravna valjanost je neophodna za valjanost i ovog pravnog posla. Evo koja su ključna dokumenta potrebna za ugovor o doživotnom izdržavanju:

Lična dokumentacija

Prva i osnovna dokumentacija koja su potrebna jesu važeće lične isprave obe strane ugovora – davaoca i primaoca izdržavanja. Ovo obično uključuje ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu.

Dokumentacija o imovini

S obzirom da ugovor o doživotnom izdržavanju često uključuje prenos imovine sa primaoca izdržavanja na davaoca izdržavanja, neophodno je priložiti sve relevantne dokumente o “pravu svojine” nad imovinom. Ovi dokumenti mogu uključivati ugovor o kupoprodaji, ugovor o poklonu, rešenje o nasleđivanju, izvode iz katastra nepokretnosti, i druge slične dokumente.

Dokaz o zdravstvenom stanju

U nekim slučajevima, može biti potrebno da se dostave i dokumenta, kojima se potvrđuje zdravstveno stanje primaoca izdržavanja. Ovo može biti važno jer se obaveza izdržavanja ugovorom može vezivati za potrebu primaoca izdržavanja za pomoć zbog bolesti, invalidnosti ili starosti.

Punomoćje (ukoliko je potrebno)

Ukoliko je jedna od strana u ugovoru zastupljena od strane punomoćnika, neophodno je da se priloži propisano punomoćje u formi u kojoj se zaključuje i sam ugovor.

Procena vrednosti imovine

U nekim slučajevima, može biti potrebno dostaviti dokumentaciju koja potvrđuje tržišnu vrednost imovine koja je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju. Ovo može biti posebno važno u situacijama gde je vrednost imovine faktor u određivanju obima izdržavanja.

Molim Vas da obratite pažnju da ova lista može biti promenjena u skladu sa specifičnim zahtevima i regulativom. Takođe, postupak prikupljanja dokumentacije može biti složen i da zahteva stručnu pravnu pomoć. Stoga se preporučuje da se konsultujete sa Advokatom za nasledno pravo pre nego što započnete proces zaključivanja ugovora o doživotnom izdržavanju.

Sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju

Sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju je složen proces koji obuhvata različite faze, od identifikovanja učesnika do njegovog zaključenja, odnosno overe kod javnog beležnika (notara). Evo osnovnih koraka koji se uobičajeno preduzimaju prilikom sastavljanja ovog tipa ugovora:

Identifikacija učesnika

Prvi korak je identifikacija učesnika, to jest primaoca i davaoca izdržavanja. Ovo može biti jednostavan proces ako su učesnici bliski rođaci, ali može biti komplikovanije, ako su učesnici nesrodne osobe. U ovom slučaju, možda će biti potrebno da se izvrše određene provere kako bi se osiguralo da su učesnici poslovno sposobni da sklope ugovor.

Definisanje obaveza davaoca izdržavanja

Sledeći korak je definisanje obaveza davaoca izdržavanja. Ove obaveze mogu varirati u zavisnosti od potreba primaoca izdržavanja. Obično uključuju osnovnu brigu o primaocu izdržavanja, poput hrane, smeštaja, medicinske nege i druge potrebne pomoći.

Definisanje prava primaoca izdržavanja

Primalac izdržavanja takođe treba da ima određena prava, koja se definišu ugovorom.

Izrada ugovora

Kada su definisane obaveze i prava učesnika, sledeći korak je izrada ugovora. Ovaj korak obično zahteva angažovanje advokata, koji će osigurati da je ugovor pravno valjan i da će se poštovati da sve relevantne zakonske i ugovorne odredbe.

Zaključenje ugovora

Poslednji korak je zaključenje ugovora kod javnog beležnika (notara). Javni beležnik će proveriti identitet učesnika, osigurati da su učesnici razumeli ugovor i da ga dobrovoljno potpisuju. Nakon zaključenja, ugovor stupa na snagu, ukoliko ugovorom nije nešto drugačije predviđeno.

Vredno je napomenuti da, iako je ovo osnovni proces sastavljanja ugovora o doživotnom izdržavanju, svaka situacija je jedinstvena i može zahtevati prilagođene korake. Stoga je veoma važno da se konsultujete sa Advokatom za nasledno pravo pre nego što započnete ovaj proces.

Overa odnosno zaključenje ugovora kod javnog beležnika (notara)

Overa, odnosno zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju predstavlja važan deo procesa izrade ovog ugovora, koji garantuje njegovu pravnu valjanost. Proces zaključenja-overen ugovora odvija se kod javnog beležnika.

Overa potpisa: Javni beležnik i ugovorne strane zaključuju, odnosno overavaju potpise stranaka na ugovoru. Ovaj korak obuhvata proveru identiteta stranaka i njihovu poslovnu sposobnost da sklope ugovor. Javni beležnik će takođe proveriti da li je ugovor sastavljen u skladu sa zakonom i da li su strane potpuno razumele sve uslove i odredbe ugovora.

Izdavanje overenog primerka ugovora: Nakon što su potpisi overeni, javni beležnik izdaje overene primerke ugovora obema stranama. Overeni ugovor se zatim čuva kao pravno važeći dokument.

Važnost zaključenja i overe ugovora

Zaključenje i overa ugovora o doživotnom izdržavanju su ključni kako bi se osiguralo da je ugovor pravno važeći. Ako ugovor nije zaključen, odnosno overen, on se može osporiti na sudu i može biti proglašen ništavnim.

Takođe, overa garantuje da su sve strane u potpunosti razumele i saglasile se sa uslovima ugovora, što može pomoći u izbegavanju potencijalnih sporova u budućnosti.

Zbog svih ovih razloga, overa ugovora o doživotnom izdržavanju je nešto što ne treba zanemariti prilikom izrade ovog ugovora.

Punomoćje za zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju

Situacija u kojoj jedna od strana nije u mogućnosti da lično prisustvuje zaključenju ugovora o doživotnom izdržavanju nije retka. Takve situacije mogu biti uzrokovane zdravstvenim problemima, boravkom u inostranstvu, ili drugim razlozima. U takvim okolnostima, punomoćje za zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju postaje neophodan dokument za zaključivanje ugovora.

Šta je punomoćje?

Punomoćje je pravni dokument kojim se jednoj osobi (punomoćniku) daje ovlašćenje da u ime i za račun druge osobe (vlastodavca) izvršava određene radnje, u ovom slučaju zaključuje ugovor o doživotnom izdržavanju.

Kako se izrađuje punomoćje?

Punomoćje se izrađuje u pisanoj formi, odnosno u formi javnobeležničkog zapisa. Važno je naglasiti da se punomoćje mora izdati dobrovoljno i da punomoćnik treba da bude sposoban za rasuđivanje u trenutku izdavanja punomoćja.

Overa punomoćja

Izdavanje i overa punomoćja se vrši u formi javnobeležničkog zapisa.

Overa punomoćja se vrši kod javnog beležnika, slično kao i overa, odnosno zaključenje samog ugovora o doživotnom izdržavanju. Javni beležnik potvrđuje identitet punomoćnika vlastodavca kao i njegovu/njenu sposobnost za davanje punomoćja. Takođe, javni beležnik proverava da li je punomoćje sastavljeno u skladu sa zakonom.

Zaključivanje ugovora o doživotnom izdržavanju putem punomoćnika

Jednom kada je punomoćje izdato, punomoćnik je u mogućnosti da u ime i za račun vlastodavca zaključi ugovor o doživotnom izdržavanju. Važno je naglasiti da punomoćnik treba da deluje u najboljem interesu punomoćnika vlastodavca, i da se strogo pridržava uslova koji su navedeni u punomoćju.

Raskid punomoćja

Punomoćje se može raskinuti, povući, odnosno otkazati u bilo kom trenutku od strane vlastodavca, odnosno punomoćnika. Ovo ukidanje raskid punomoćja se takođe vrši u pisanoj formi u kojoj se i izdaje , a po pravilu se overava kod javnog beležnika, odnosno u konzulatu ili ambasadi Republike Srbije u inostranstvu. Nakon raskida punomoćja, punomoćnik više nije ovlašćen da deluje u ime vlastodavca.

Aneks ugovora o doživotnom izdržavanju

Aneks ugovora o doživotnom izdržavanju se koristi kada strane u ugovoru žele da izmene ili dopune neku od odredbi već postojećeg ugovora. Aneks predstavlja formalni dokument koji izražava saglasnost obe strane u ugovoru za promene koje su izvršene.

Situacije u kojima bi se mogao koristiti aneks ugovora o doživotnom izdržavanju uključuju:

Promene u obimu izdržavanja: Ako se obim izdržavanja izmeni (na primer, ako je potrebno više ili manje pomoći nego što je prvobitno dogovoreno), može se izraditi aneks koji to priznaje.

Promene u imovini: Ako se vrsta ili vrednost imovine koja se prenosi menja, može se napraviti aneks koji će precizno navesti nove detalje.

Promene u stranama u ugovoru: Ako se iz bilo kog razloga menja neka od strana u ugovoru (na primer, ako se davalac izdržavanja menja), treba izraditi aneks o tome između sva tri učesnika.

Važno je napomenuti da kao i originalni ugovor, i aneks ugovora o doživotnom izdržavanju mora biti sačinjen u pisanoj formi, potpisan od strane obe strane i zaključen od strane nadležnog organa, odnosno javnog beležnika.

Napominjemo da bi, u situacijama gde su izmene značajne, moglo biti korisno da strane u ugovoru razmotre raskid prvobitnog ugovora i zaključivanje novog ugovora, umesto izrade aneksa. Ovo je naročito važno ako bi izmene mogle da utiču na pravni status ili obaveze strana u ugovoru, odnosno uvođenje nove strane u ugovorni odnos o doživotnom izdržavanju.

Upis u katastar na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju može predstavljati osnov za promenu prava svojine nad nekretninom, nakon smrti primaoca izdržavanja i to mora biti uredno evidentirano u katastru nepokretnosti.

Upis zabeležbe ugovora o doživotnom izdržavanju u katastar nepokretnosti

Samo se na osnovu zaključenog, odnosno overenog ugovor o doživotnom izdržavanju može pristupiti upisu zabeležbe prava svojine u katastar nepokretnosti.

Porez na prenos apsolutnih prava ugovora o doživotnom izdržavanju

Porez na prenos apsolutnih prava je obaveza koja nastaje prilikom svake promene vlasnika nad nepokretnostima, uključujući i promene koje nastaju ugovorom o doživotnom izdržavanju. Međutim, treba istaći da je izuzetno prema poreskim zakonima u Republici Srbiji, ugovor o doživotnom izdržavanju izuzet od plaćanja ovog poreza pod određenim uslovima.

Ukoliko je primalac izdržavanja bliži srodnik (roditelj, dete, supružnik, brat, sestra), ne postoji obaveza plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava. Međutim, u slučajevima kada primalac izdržavanja nije u srodstvu sa davaocem izdržavanja ili je u daljem srodstvu, postoji obaveza plaćanja poreza.

Važno je napomenuti da je rok za plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava 15 dana od dana od dana smrti primaoca izdržavanja, odnosno od dana završetka ostavinskog postupka iza primaoca izdržavanja. Ukoliko se porez ne plati u predviđenom roku, poreznik može naplatiti porez prinudnim putem, a može se obračunati i kamata na neplaćeni porez.

Dakle, iako ugovor o doživotnom izdržavanju može doneti brojne koristi, neophodno je razumeti sve obaveze koje proističu iz ovakvog ugovora, uključujući i plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava. Advokat specijalizovan za ovu oblast prava može pružiti sve potrebne informacije i savete.

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju predstavlja važan aspekt ovog tipa ugovora. Kako bi se raskinuo ugovor, obično je potrebno da obe strane saglasno pristanu na raskid, ili da jedna strana pokrene sudski postupak za raskid u slučaju ozbiljnog kršenja ugovornih obaveza od strane druge strane.

Ugovor o doživotnom izdržavanju može se raskinuti u slučaju da davalac izdržavanja ne pruža dogovorene usluge i izdržavanje, ako je primalac izdržavanja ugrožen ili zanemaren, ili ako davalac izdržavanja ne može ili ne želi više da obavlja svoje dužnosti, kao i kada su jako poremećeni odnosi između ugovornih strana ugovora o izdržavanju.

Zdravstveno stanje i raskid ugovora o doživotnom izdržavanju

Zdravstveno stanje jedne od strana može biti relevantan faktor za raskid ugovora. Na primer, ako se zdravstveno stanje primaoca izdržavanja pogorša do te mere da davalac izdržavanja ne može da obezbedi potrebnu negu i pomoć, ugovor može biti raskinut. Slično tome, ako se zdravstveno stanje davaoca izdržavanja pogorša do tačke gde ne može da obavlja dužnosti predviđene ugovorom, to bi takođe moglo dovesti do raskida.

Procedura raskida ugovora o doživotnom izdržavanju

Raskid ugovora o međusobnom izdržavanju može da se izvrši saglasnošću volja ugovornih strana, kao i jednostranom voljom, u kom se raskid ugovora vrši putem suda, tako što se podnese tužba mesno i stvarno nadležnom sudu za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju, kada su za to zakonom propisani uslovi za jednostrani raskid tog ugovora.

Postupak raskida ugovora o doživotnom izdržavanju obično započinje podnošenjem zahteva za raskid sudu. Važno je da ovaj zahtev bude jasno i precizno formulisan, sa svim relevantnim detaljima i dokazima koji podržavaju tvrdnje strane koja traži raskid. Nakon što sud primi zahtev, sledi sudski postupak u kome obe strane mogu izneti svoje argumente. Sud će potom doneti presudu na osnovu prezentovanih činjenica i dokaza.

Sporazumni raskid ugovora o doživotnom izdržavanju

Sporazumni raskid ugovora o doživotnom izdržavanju predstavlja posebnu situaciju u kojoj obe strane, kako primalac tako i davalac izdržavanja, dolaze do zajedničkog zaključka da žele da raskinu ugovor. Ova opcija može biti izuzetno korisna u situacijama gde se okolnosti promene ili gde obe strane shvate da ugovor više ne služi njihovim najboljim interesima.

Proces sporazumnog raskida obično počinje razgovorima između strana. Ovi razgovori mogu se odvijati privatno ili uz pomoć pravnih savetnika. Cilj je postići dogovor o svim aspektima raskida ugovora, isplatu eventualnih davanja, i druge relevantne detalje.

Kada se strane dogovore, pravni savetnici obično pripremaju dokument koji se naziva „Sporazum o raskidu ugovora o doživotnom izdržavanju“. Ovaj sporazum detaljno opisuje uslove pod kojima se ugovor raskida, uključujući raspodelu imovine, finansijske obaveze i druge ključne stavke.

Važno je napomenuti da je, baš kao i sam ugovor o doživotnom izdržavanju, i sporazum o raskidu potrebno zaključiti kod javnog beležnika.

Tužba za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju

Tužba za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju je inicijalni akt za pokretanje pravnog postupaka kojim jedna strana traži raskid ugovora zbog nepoštovanja odredbi istog od druge strane. Ovaj postupak se pokreće kada jedna strana ugovora ne izvršava svoje obaveze kako je to predviđeno ugovorom, a druga strana smatra da više nije u mogućnosti ili ne želi da nastavi sa ispunjavanjem svojih obaveza, odnosno kad nastupi bitna promena okolnosti koje su postojale u vreme zaključenja ugovora. odnosno kada su bitno poremećeni odnosi između ugovornih strana.

Postupak započinje podnošenjem tužbe nadležnom sudu. Ova tužba mora detaljno da izloži razloge za raskid ugovora, kao što su propusti u izvršavanju obaveza, promene okolnosti koje značajno otežavaju izvršenje ugovora, ili drugi relevantni faktori. Prilikom podnošenja tužbe, potrebno je priložiti sve relevantne dokaze koji podupiru tvrdnje koje se iznose.

Ukoliko sud utvrdi da su tvrdnje tužioca osnovane i da su uslovi za raskid ugovora ispunjeni, on će doneti presudu kojom se ugovor raskida.

Takođe, svaka strana u ugovoru o doživotnom izdržavanju trebalo bi da bude svesna svojih prava i obaveza prema ugovoru. Ukoliko se pojave bilo kakve sumnje ili nesuglasice, strane bi trebale da se konsultuju sa svojim advokatima ili pravnim savetnicima. Svaka situacija je specifična i zahteva individualni pristup, stoga je pravna pomoć od presudne važnosti u ovim situacijama.

Ugovor o doživotnom izdržavanju može da bude utvrđen ništavnim i od strane trećih lica. Posebno bi trebalo da se ovo napomene, u slučaju kada zbog starosti, odnosno bolesti primaoca izdržavanja, za davaoca izdržavanja zaključivanje ugovora u konkretnom slučaju nije predstavljalo nikakvu neizvesnost.

Obaranje i poništenje ugovor o doživotnom izdržavanju

U svetu prava, termini „obaranje“ i „poništenje“ ugovora se koriste kako bi opisali pravne postupke kojima se ukida validnost prethodno sklopljenog ugovora. Ovde se radi o ugovorima koji su zaključeni uz mane volje jedne ugovorne strane, ako su ispunjeni uslovi propisani Zakonom o obligacionim odnosima.

Ugovor o doživotnom izdržavanju i ostavinska rasprava

Ugovor o doživotnom izdržavanju ima važnu ulogu u procesu ostavinske rasprave. Naime, ukoliko je pokojnik za života sklopio ugovor o doživotnom izdržavanju, stvari koje su date davaocu izdržavanja neće se uzimati u obzir prilikom deljenja zaostavštine među naslednicima.

Ugovor o doživotnom izdržavanju između roditelja i dece

Ovakvi ugovori su veoma uobičajeni, gde roditelji prenose svoju imovinu na decu, uz uslov da deca doživotno izdržavaju svoje roditelje. Ovi ugovori mogu biti odlično rešenje kako bi se osigurala dobrobit i sigurnost starijih osoba, ali takođe zahtevaju pažljivu izradu kako bi se osigurale pravne zaštite za sve uključene strane.

Ugovor o doživotnom izdržavanju i nužni deo

Ukoliko ugovor o doživotnom izdržavanju obuhvata imovinu koja bi po zakonu trebala da predstavlja nužni deo nekog od naslednika, onda je moguće osporiti taj ugovor pred sudom. Ukoliko sud utvrdi da je ugovor na štetu nužnih naslednika, ugovor može biti oboren.

Ugovor o doživotnom izdržavanju između muža i žene

Ugovor o doživotnom izdržavanju se može sklopiti i između supružnika, posebno u situacijama gde jedan supružnik nema dovoljno sredstava za svoje izdržavanje. Prilikom razmatranja ovakvog ugovora, važno je uzeti u obzir određena pitanja kao što su eventualno razvod braka ili ostavinska rasprava.

Ugovor o doživotnom izdržavanju i zajednička imovina

Ugovor o doživotnom izdržavanju se može odnositi samo na onu imovinu koju primalac izdržavanja može slobodno raspolagati. Ako je imovina u pitanju zajednička, to jeste, ukoliko su supružnici u bračnoj zajednici, potrebno je da oba supružnika daju saglasnost za prenos imovine na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju.

Zaključak o ugovoru o doživotnom izdržavanju

Da zaključimo, ugovor o doživotnom izdržavanju je složeni pravni instrument koji zahteva pažljivu pripremu i razumevanje. Iako se često koristi kao mehanizam za prenos imovine sa starijih na mlađe generacije, on može također služiti kao sredstvo za obezbeđivanje finansijske sigurnosti i brige o starijim osobama.

Pored toga, ovaj ugovor može imati duboke posledice za nasledno pravo i pravo svojine. Ukoliko nije ispravno sastavljen, može dovesti do dugotrajnih sudskih sporova i potencijalno nepovoljnih ishoda za sve strane.

Zato je ključno razumeti sve njegove aspekte – od procesa sastavljanja i overavanja, preko mogućih modifikacija u obliku aneksa, do potencijalnog raskida, poništenja ili obaranja ugovora.

Takođe, važno je imati u vidu specifičnosti u odnosu na ugovor o poklonu, kao i porez na prenos apsolutnih prava. Pored toga, potrebno je uzeti u obzir različite scenarije, kao što su situacije u kojima su u pitanju supružnici, zajednička imovina ili smrt jedne od ugovornih strana.

Pomoć iskusnog advokata za nasledno pravo, je od ključne važnosti. Advokat će vam pomoći da razumete sve elemente ugovora o doživotnom izdržavanju, da ga pravilno sastavite i overite, odnosno zaključite da se suočite sa svim potencijalnim izazovima i, najvažnije, da zaštitite svoje interese i prava.

Ugovor o doživotnom izdržavanju je ozbiljan pravni akt koji ima veliki uticaj na živote svih uključenih strana. Zato je presudno pristupiti mu sa dužnom pažnjom i stručnošću. Advokatska kancelarija Ćehović je tu da vam pomogne u tom procesu. Kontaktirajte nas za stručnu pomoć i savete

Primer Ugovora o doživotnom izdržavanju

Ovde možete pogledati Primer Ugovora o doživotnom izdržavanju