Ugovor o poklonu

Ugovor o poklonu

Ugovor o poklonu – ključni koraci za sigurno poklanjanje imovine!

Šta je Ugovor o poklonu

Ugovor o poklonu je, jednostavno rečeno, dogovor između dve strane – osobe koja poklanja (Poklonodavac) i osobe koja dobija poklon (Poklonoprimac). Ovaj dogovor potvrđuje prelazak vlasništva nad poklonom sa Poklonodavca na Poklonoprimca, a sve sa namerom davanja poklona.

Da bi ugovor bio važeći, mora biti pismeno, u papirnoj formi. Isto tako, ugovor mora sadržavati sledeće informacije:

 • Imena i prezimena Poklonodavca i Poklonoprimca,
 • Tačan opis poklona,
 • Potvrda Poklonodavca da poklon zaista pripada njemu,
 • Saglasnost Poklonoprimca da prihvata poklon,
 • Potvrda Poklonodavca da se neće predomisliti i tražiti povraćaj poklona,
 • Možda i dogovor o naknadi koju Poklonoprimac daje Poklonodavcu.

Bitno je reći da ugovor postaje validan čim se potiše, ali da poklon postaje vlasništvo Poklonoprimca tek kada mu se fizički preda. Ne postoji ograničenje u vezi sa vrednošću poklona. Međutim, ako je poklon skuplji od određene sume, ili ako je u pitanju poklon u obliku nekretnine, ugovor mora biti overen kod javnog beležnika (notara).

Važno je znati da Poklonodavac ne može samo tako da promeni mišljenje i zatraži povraćaj poklona, osim ako u ugovoru nije naglasio da ima pravo na to. Ako jeste, mora imati veoma dobar razlog za opoziv poklona. Ugovor o poklonu može se raskinuti samo u dva specifična slučaja, u skladu sa pravilima našeg Zakonodavstva.

Zakon i zakonski okvir za ugovor o poklonu u Republici Srbiji

Kada govorimo o ugovoru o poklonu u Srbiji, dva su zakona ključna: Zakon o obligacionim odnosima i Zakon o javnom beležništvu.

Prema Zakonu o obligacionim odnosima, ugovor o poklonu mora biti u pisanom obliku. U njemu moraju biti jasno navedene obe strane – Poklonodavac i Poklonoprimac. Poklonodavac mora da ima želju da nešto pokloni. U ugovoru treba da budu navedeni opis poklona, potvrda davaoca da poklon pripada njemu, saglasnost primaoca da prihvata poklon i možda dogovor o naknadi koju primalac daje davaocu. Ugovor može da sadrži i druge detalje, kao što su uslovi korišćenja poklona, ograničenja i eventualne kazne ukoliko se ugovor prekrši.

Ako je vrednost poklona veća od određene sume, ili ako je u pitanju nekretnina, ugovor mora da overi notar. Notar potvrđuje da su obe strane saglasne sa ugovorom i da su svesne svojih prava i obaveza.

Poklonodavac ne može opozvati poklon, osim ako u ugovoru nije jasno naglasio da ima pravo na to. Ako jeste, mora imati dobar razlog za opoziv poklona.

Zakon o javnom beležništvu reguliše proces overavanja ugovora kod notara. Overavanje se obavlja na zahtev stranaka, a nakon toga notar pravi zvaničan zapisnik.

Priprema ugovora o poklonu

Ukoliko planirate da poklonite nešto vredno, moraćete da prođete kroz nekoliko koraka da biste pripremili ugovor o poklonu. Evo kako to izgleda:

Angažujte advokata

Prva stvar koju trebate da uradite jeste da pronađete iskusnog advokata koji zna kako se sastavlja ugovor o poklonu. On će proveriti sve Vaše dokumente, upozoriti Vas na moguće rizike i sastaviti ugovor koji će biti u skladu sa Vašim željama.

Odredite šta poklanjate

U ugovoru morate tačno opisati poklon, ko je trenutni vlasnik i da li poklon ima bilo kakve terete. Možda ćete morati da odredite i neka pravila ili uslove za korišćenje poklona.

Definišite prava i obaveze

U ugovoru treba da budu jasno navedena prava i obaveze svih strana. Važno je da se navede datum i način prenosa vlasništva, kao i eventualne naknade koje su potrebne za prenos poklona.

Odredite rokove

U ugovoru treba da budu navedeni rokovi za ispunjavanje obaveza, kao i eventualne kazne u slučaju kašnjenja. Ako poklanjate nekretninu, u ugovor treba da stavite klauzulu kojom Poklonoprimac ima pravo da upiše svoje vlasništvo u katastar.

Overite ugovor kod javnog beležnika (notara)

Ako je poklon vredan, ugovor mora da overi javni beležnik (notar). On će potvrditi da su obe strane saglasne sa ugovorom i da su svesne svojih prava i obaveza.

Potpisivanje i realizacija

Nakon što je ugovor overen, obe strane treba da ga pročitaju, razumeju i potpišu. Nakon toga, poklon se prenosi na primaoca.

Kao što vidite, priprema ugovora o poklonu zahteva pažnju i preciznost. Uvek se konsultujte sa stručnjakom, kao što je advokat, da biste se osigurali da je sve urađeno po propisima i da neće biti nesporazuma ili konflikata kasnije.

Overa ugovora o poklonu kod javnog beležnika (notara)

U Republici Srbiji, ugovor o poklonu se može overiti kod javnog beležnika (notara), u skladu sa Zakonom o javnim beležnicima. Overa ugovora o poklonu se obavlja na zahtev stranaka, a nakon overe javni beležnik će sačiniti zvanični zapisnik o overi.

Obratite se javnom beležniku

Pre nego što se ugovor može overiti, strane u ugovoru moraju se obratiti javnom beležniku. Ovo može biti bilo koji javni beležnik.

Provera ugovora

Nakon što ste se obratili javnom beležniku, potrebno je predstaviti mu ugovor o poklonu. Javni beležnik će pregledati ugovor, potvrditi da su svi zakonski uslovi ispunjeni i da su obe strane saglasne sa uslovima.

Overa ugovora

Nakon što su sve provere završene, javni beležnik će overiti ugovor. Overa se obavlja pečatom javnog beležnika i upisuje se u zvanični zapisnik. Nakon overe, ugovor postaje pravno obavezujući.

Čuvanje kopije ugovora

Javni beležnik će sačuvati kopiju overenog ugovora u svojim arhivama. Ovo je važno u slučaju eventualnih sporova u budućnosti, jer overeni ugovor može služiti kao dokaz.

Ukoliko je predmet poklona nepokretnost ili neka druga vrednija imovina, overa ugovora je obavezna. Takođe, ako vrednost poklona prelazi određenu sumu novca, overa ugovora kod javnog beležnika je obavezna. Ovo se radi kako bi se osigurala pravna sigurnost svih strana u ugovoru i zaštita od eventualnih budućih sporova.

Porez ugovora o poklonu i poreski tretman

U Srbiji, u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu, ugovor o poklonu može biti predmet oporezivanja, jer označava prenos vlasništva. Poreske obaveze variraju u zavisnosti od vrednosti poklona, vrste poklonjene imovine, te odnosa između davaoca i primaoca poklona.

Poklon, bilo da je u pitanju nepokretnost ili pokretna stvar, prenosi se bez naknade ali ima svoju tržišnu vrednost. Kad ta vrednost premašuje određenu granicu, poklon postaje oporeziv.

Ugovori o poklonima čija je vrednost ispod propisane granice oslobođeni su poreza. Nasuprot tome, pokloni čija vrednost prelazi tu granicu podložni su plaćanju poreza na prenos apsolutnih prava (PPA) i moraju se prijaviti poreskoj upravi.

Stopa PPA poreza, koja je regulisana Zakonom o porezu na prenos apsolutnih prava, određuje se na osnovu vrednosti poklona:

 • 2,5% za poklone vrednosti do 2.000.000 dinara,
 • 3% za poklone vrednosti od 2.000.000 do 10.000.000 dinara,
 • 3,5% za poklone vrednosti od 10.000.000 do 30.000.000 dinara,
 • 4% za poklone vrednosti preko 30.000.000 dinara.

Dodatno, u nekim situacijama moguće je plaćanje poreza na dodatu vrednost (PDV) za poklone dati u okviru poslovanja.

Raskid ugovora o poklonu

Ugovor o poklonu karakteriše ograničena mogućnost jednostranog raskida. Poklonodavac, osim ako nije posebno zadržao pravo opoziva, ne može jednostrano raskinuti ugovor. Izuzetak su situacije opravdane razlozima kao što su: nesporazum o vrsti poklona, neusaglašenost oko identiteta Poklonoprimca, ili neslaganje oko uslova pod kojima se poklon daje.

Poklonoprimac, sa druge strane, nema pravo na jednostrani raskid ugovora osim ukoliko Poklonodavac nije ispunio određene ugovorne obaveze. U tim okolnostima, Poklonoprimac ima pravo da raskine ugovor i traži odštetu za pretrpljenu štetu.

Ugovor o poklonu može se raskinuti u određenim situacijama:

 • Ako Poklonoprimac, nakon prenosa poklona, demonstrira ekstremnu nezahvalnost,
 • Ukoliko Poklonodavac postane izrazito siromašan nakon darovanja, do tačke neizdrživog siromaštva.

Ugovor o poklonu može biti raskinut sporazumno ili putem sudskog postupka.

Jednostrani raskid ugovora o poklonu, od strane Poklonodavca, moguć je samo u slučajevima kada je pravo opoziva izričito predviđeno u ugovoru i uz postojanje opravdanih razloga.

Sporazumni raskid ugovora o poklonu

Ugovor o poklonu može biti raskinut ako se obe strane slažu oko toga, to jest, ako oba ugovorna partnera odluče da ugovor više ne treba da postoji. Ovo se naziva sporazumni raskid ugovora. Jednostavno rečeno, ugovor prestaje da postoji onog trenutka kad se obe strane slože da ga prekinu.

Ovakva vrsta prekida ugovora može biti korisna kada, na primer, neko ne želi više da ima poklon. Možda je osoba u finansijskim problemima, promenile su joj se životne okolnosti ili jednostavno više nije zainteresovana za poklon. U tim situacijama, dogovor o prekidu ugovora može biti bolje rešenje nego da osoba nastavi da bude obavezna prema ugovoru, a da to više ne želi.

Važno je napomenuti da dogovor o prekidu ugovora o poklonu ne menja način na koji se poklon oporezuje. Ako je već plaćen porez na poklon, vraćanje poklona ne znači automatski da će porez biti vraćen. Ipak, u nekim situacijama može biti moguće dobiti povraćaj poreza, ali samo ako su ispunjeni određeni uslovi.

Da sumiramo, sporazumni raskid ugovora o poklonu znači da se obe strane slažu da ugovor više ne važi. Ovo može biti dobro rešenje kada neko više ne želi da zadrži poklon iz bilo kog razloga.

Poništaj (ništavnost) ugovora o poklonu

Poništenje ugovora o poklonu se odnosi na odluku suda da taj ugovor nije validan i da ne važi. Ovako nešto može se desiti ako se otkrije da je bilo nekog nefer uticaja na osobu koja daje poklon, kao što je manipulacija, pritisak ili prevara, ili ako su uslovi u ugovoru bili nejasni ili pogrešni.

Postoje dve vrste poništenja ugovora o poklonu: relativno poništenje i apsolutno poništenje.

Relativno poništenje znači da je ugovor u suštini u redu, ali ga određene osobe koje su u vezi sa osobom koja daje poklon mogu osporiti. Na primer, ugovor o poklonu može biti relativno poništen ako je osoba koja je dobila poklon bila pod pritiskom ili je bila preplašena da prihvati poklon.

Apsolutno poništenje znači da ugovor jednostavno ne važi, bez obzira ko ga je napravio i pod kojim uslovima. Ovo se može desiti kada je ugovor napravljen protivno zakonu ili protivno opštem dobru. Na primer, ako je ugovor o poklonu napravljen sa maloletnikom bez saglasnosti njegovih roditelja ili staratelja, taj ugovor bi bio apsolutno poništen.

Da bi se pokrenuo proces poništenja ugovora o poklonu, osoba koja misli da postoje razlozi za poništenje treba da se obrati sudu. Sud će zatim utvrditi da li postoje pravi razlozi za poništenje i doneti odluku. Ako se ugovor poništi, poklon se vraća osobi koja ga je dala, a sve uplaćene takse i porezi se vraćaju osobi koja je poklon primila.

Poništenje ugovora o poklonu je ozbiljan pravni korak koji se preduzima samo u specifičnim situacijama kada ima dovoljno dokaza da je to neophodno. Ovo se obično događa kada je postojao neki nefer uticaj na osobu koja daje poklon, ili su uslovi u ugovoru bili nejasni ili pogrešni. Treba biti svestan da je proces poništenja dug i može biti skup, zato je bolje izbegavati situacije koje bi mogle dovesti do poništenja ugovora.

Da skratimo, poništenje ugovora o poklonu znači da sud kaže da ugovor nije validan i da ne važi. Ovo se može desiti ako je osoba koja daje poklon bila pod nefer uticajem, kao što su manipulacija, pritisak ili prevara, ili ako su uslovi u ugovoru bili nejasni ili pogrešni. Važno je da se zapamti da je poništenje ugovora o poklonu ozbiljan pravni korak koji se preduzima samo kada postoji jak razlog za to. Stoga, najbolje je izbegavati bilo kakve situacije koje bi mogle dovesti do potrebe za poništenjem ugovora o poklonu.

Upis u katastar nepokretnosti ugovora o poklonu

Da biste preneli pravo vlasništva nekretnine (kao što su kuća, stan ili zemljište) preko poklona, potrebno je da to bude zvanično zabeleženo. Na ugovoru o poklonu nekretnine, Poklonodavac mora jasno da navede da Poklonoprimac ima pravo da prenese vlasništvo na sebe. Ovo se zove Clausula Intabulandi.

Ova promena vlasništva beleži se u katastru nepokretnosti, što je zapravo javni registar koji pruža informacije o vlasništvu i drugim pravima na nekretninama. Ova promena se vrši kako bi se obezbedila pravna sigurnost i transparentnost u vezi sa vlasništvom nad nekretninama.

Kada se ugovor o poklonu overi, javni beležnik (notar), po službenoj dužnosti, automatski beleži ovu promenu u katastru nepokretnosti. Ovaj proces može trajati nekoliko nedelja, a zavisi od toga da li su svi dokumenti ispravni i da li su ispunjeni svi uslovi za promenu vlasništva.

Za ovaj proces, potrebno je da se napravi zvaničan ugovor o poklonu koji javni beležnik (notar) mora overiti. Takođe je potrebno prikupiti sve dokumente koji se odnose na nekretninu koja se poklanja.

Kada se svi potrebni dokumenti prikupe, ugovor o poklonu se predaje katastru nepokretnosti, koji proverava informacije iz ugovora pre nego što napravi promenu u registru. Kada se ovo završi, Poklonoprimac postaje novi vlasnik nekretnine.

Vredi napomenuti da se prijava u katastru ne odnosi samo na samu nekretninu, već i na sve relevantne dokumente, poput građevinske dozvole, legalizacije objekta, vlasničkog lista, itd.

Ukratko, da biste preneli vlasništvo nad nekretninom kroz poklon, morate da imate zvaničan ugovor o poklonu koji je overio notar, kao i sve potrebne dokumente za nekretninu. Nakon provere svih informacija i dokumenata, katastar nekretnina će izvršiti promenu vlasništva.

Upis i brisanje zabeležbe postojanja ugovora o poklonu

Zabeležba postojanja ugovora o poklonu je nešto što se dodaje u katastar nepokretnosti – to je poput evidencije koja pokazuje da postoji ugovor o poklonu vezan za određenu nekretninu. Ovo se radi kako bi se zaštitile osobe koje su učestvovale u dogovoru o poklonu.

Ako ugovor o poklonu više ne važi, zabeležba o njegovom postojanju može biti obrisana iz katastra. Da bi se to uradilo, podnosi se zahtev za brisanje zabeležbe službi koja se bavi katastrom nekretnina, što podrazumeva sprovođenje određenih postupaka i procedura. Nakon što je sve to završeno, zabeležba o postojanju ugovora o poklonu se briše iz katastra.

Važno je naglasiti da dodavanje i brisanje ovih zabeležbi u katastru može biti komplikovan proces. Zato je dobro imati podršku stručnjaka, kao što su advokati ili javni beležnici (notari). Oni mogu pomoći u pripremi svih potrebnih dokumenata i pružiti savete o procesu dodavanja i brisanja zabeležbi.

Nužni nasledni deo vezan za ugovor o poklonu

Nužni nasledni deo je deo imovine koju neko mora naslediti po zakonu, čak i ako je izostavljen iz testamenta. Zakonodavac je propisao ovu meru, kako bi zaštitio određene osobe, kao što su bračni partner, deca i roditelji, braća, sestre, da ne bi ostali bez svog nasledstva, naročito ako postoji testament.

Ugovor o poklonu može uticati na ovaj nužni nasledni deo. Recimo, ako se poklon odnosi na deo imovine koji bi trebao da ide kao nužni nasledni deo. Ali, postoji način da se zaštiti ovaj nasledni deo. Ako se u ugovor o poklonu jasno navede da se poklon ne odnosi na deo imovine koji je namenjen kao nužni nasledni deo, tada je ovaj deo zaštićen.

Međutim, ako se poklon odnosi na deo imovine koji bi trebao da bude nužni nasledni deo, onda se može desiti da ovaj nasledni deo postane manji ili da ga uopšte nema. Ovo može da izazove nezadovoljstvo među naslednicima. Zato, ako se poklon odnosi na deo imovine koji je namenjen kao nužni nasledni deo, najbolje je da se konsultujete sa advokatom kako bi se utvrdilo da li je ovaj deo zaštićen i šta treba uraditi da bi se zaštitila prava naslednika.

Dakle, ugovor o poklonu može da utiče na nužni nasledni deo, ali postoji način da se on zaštiti. Ako se poklon odnosi na deo imovine koji je namenjen kao nužni nasledni deo, najbolje je da se konsultujete sa advokatom kako bi se utvrdilo da li je ovaj deo zaštićen i šta treba uraditi da bi se zaštitila prava naslednika.

Raspolaganje imovinom po ugovoru o poklonu

Kada dobijete poklon putem ugovora o poklonu, postajete vlasnik te stvari i možete sa njom da radite šta želite. To znači da je možete prodati, pokloniti nekome drugom, iznajmiti, itd. Ali, ovo ne znači da su ta prava bez ograničenja – moguće je da u ugovoru o poklonu postoje neka ograničenja, ili da postoje zakoni koji ograničavaju šta možete da radite sa poklonjenom stvari.

Ako u ugovoru o poklonu ne postoje ograničenja, možete sa poklonjenom stvari da radite isto što i sa ostalom imovinom koju posedujete. Ali, ako u ugovoru postoje neka ograničenja, trebalo bi da pažljivo pročitate ugovor da biste videli šta smete, a šta ne smete da radite sa poklonom.

Takođe, morate da imate na umu da ako odlučite da prodate ili na neki drugi način promenite vlasništvo nad poklonom, morate da platite porez. Ovaj porez se zove porez na prenos apsolutnih prava i plaća se na osnovu tržišne vrednosti poklona u trenutku kad ga prenesete na nekog drugog. Visina poreza zavisi od vrste i vrednosti poklona.

Kada dobijete poklon putem ugovora, postajete vlasnik tog poklona i možete sa njim da radite šta želite, osim ako u ugovoru o poklonu ne postoje neka ograničenja ili ako to zakoni ne dozvoljavaju. Trebalo bi da pažljivo pročitate ugovor da biste videli šta smete, a šta ne smete da radite sa poklonom. I ne zaboravite da ćete morati da platite porez ako odlučite da prodate poklon ili na neki drugi način promenite vlasništvo nad njim.

Da li je oboriv Ugovor o poklonu

U nekim situacijama, ugovor o poklonu može biti osporen ili čak poništen.

Postoje različiti razlozi zbog kojih bi se ugovor o poklonu mogao osporiti. Na primer, ako je ugovor sklopljen pod prisilom ili prevarom, onda ga je moguće osporiti, jer nema prave saglasnosti između Poklonodavca i Poklonoprimca. Takođe, ako ugovor nije ispravan, kao što bi bio slučaj ako je neka od osoba bila maloletna ili nije bila u mogućnosti da sklopi ugovor iz nekog drugog razloga, ili ako je ugovor bio protiv zakona ili moralnih načela, onda bi se takav ugovor takođe mogao osporiti.

Postoje i drugi razlozi zbog kojih se ugovor o poklonu može osporiti, kao što je neplaćanje određenih poreza ili nepoštovanje pravila o registraciji imovine.

Ako mislite da postoji osnov za osporavanje ugovora o poklonu, možete pokrenuti sudski postupak. Sud će onda pregledati sve dokaze i primeniti relevantne zakone kako bi odlučio da li je ugovor o poklonu važeći ili ne.

Dokumentacija za sklapanje ugovora o poklonu

Ako želite da napravite ugovor o poklonu, trebaće vam nekoliko dokumenata. Evo osnovne liste:

Lični dokumenti: Ako poklanjate nešto, trebaće vam lični dokument (lična karta, pasoš, vozačka dozvola) da pokažete ko ste. Isto važi i za osobu koja prima poklon.

Dokaz o vlasništvu: Trebaće vam dokumenti koji pokazuju da stvar koju poklanjate zaista pripada vama. Ako poklanjate nekretninu, trebaće vam kopija lista nepokretnosti. Ako poklanjate nešto drugo, trebaće vam neki drugi dokaz o vlasništvu.

Saglasnost o sadržaju ugovora: Trebaće vam neki dokaz da su obe strane saglasne sa uslovima ugovora. Ovo može biti potpis na ugovoru, koji mora biti overen kod javnog beležnika.

Dokaz o plaćanju poreza: Ako poklanjate nekretninu, trebaće vam dokaz da ste platili porez na prenos prava vlasništva.

Dokaz o upisu ugovora u katastar: Ako poklanjate nekretninu, trebaće vam dokaz da je ugovor o poklonu registrovan u katastru nepokretnosti.

Ako imate advokata, on može pomoći da se svi ovi dokumenti pripreme pravilno. Ali ako radite sami, trebalo bi da se informišete o tome šta je tačno potrebno, jer se dokumentacija može razlikovati u zavisnosti od toga šta poklanjate.

Zaključak o ugovoru o poklonu

Ugovor o poklonu je nešto što vam omogućava da nekome poklonite nešto što imate, bez da oni za to moraju da vam plate. To može biti sjajno kada želite da pomognete nekom koga volite, kao što su članovi porodice ili bliski prijatelji.

Ali pazite, nije sve tako jednostavno koliko izgleda. Kao i sa svim stvarima koje se tiču vlasništva i zakona, morate biti sigurni da sve radite kako treba. Ako ne obratite pažnju na sitnice, može se desiti da se nađete u situaciji gde morate platiti porez koji niste očekivali, ili čak da se upustite u pravnu borbu oko nečega što ste mislili da je bilo jasno.

Da biste izbegli ove probleme, treba da obezbedite sve potrebne dokumente. Koje dokumente trebate zavisi od toga šta poklanjate, ali u većini slučajeva trebaće vam: vaš lični dokument, dokaz da ono što poklanjate zaista pripada vama, saglasnost obe strane o uslovima ugovora, dokaz da ste platili porez (ako poklanjate nekretninu) i dokaz da je ugovor registrovan u katastru nepokretnosti (opet, ako poklanjate nekretninu).

Ako se nešto ne slaže, uvek možete pokušati da raskinete ugovor, sporazumno ga raskinete ili čak poništite. Ali, naravno, najbolje je da sve bude urađeno kako treba od početka, kako biste izbegli bilo kakve probleme.

Zamislimo na trenutak da ste već u situaciji da poklanjate nešto dragoceno. Možda osećate nervozu ili brigu oko toga da li će sve proći kako treba. Da li ćete platiti više poreza nego što ste očekivali? Da li će biti problema sa overom ugovora? Da li će sve biti u redu?

Ove brige su potpuno normalne, ali ne morate da ih proživljavate. Advokat može da vam pomogne da je svaki korak procesa urađen pravilno. Tako možete biti sigurni da je Vaš poklon u pravim rukama, bez nepotrebnih problema.

Primeri ugovora o poklonu

Ugovor o poklonu nepokretnosti

Ugovor o poklonu nepokretnosti je kao što sama reč kaže – ugovor u kojem neko poklanja nekretninu (npr. kuću, stan, zemljište) nekome drugome bez da traži novac za uzvrat. Ali kao što se može pretpostaviti, ovakve stvari zahtevaju dosta pažnje i pripreme kako bi sve prošlo glatko.

Prvo i najvažnije, morate biti sigurni da je ugovor validan. To znači da ugovor mora biti zaveden u katastru nepokretnosti i da mora biti plaćen porez na prenos vlasništva. Ako na nekretnini postoji hipoteka ili neki drugi tereti, prvo morate rešiti te slučajeve pre nego što je poklonite nekome.

Dokumenti koje trebate da prikupite za ugovor o poklonu nepokretnosti obuhvataju list nepokretnosti, dokaz da ste vlasnik nekretnine, dokaz da ste platili porez na prenos vlasništva, i izjavu da su svi tereti na nekretnini rešeni. Ako nekretnina spada pod zajedničku imovinu u braku, moraćete da dobijete saglasnost od supružnika.

Ako angažujete advokata da vam pomogne sa ovim ugovorom, on će se postarati da su svi dokumenti prikupljeni i u redu. Ali ako sami pravite ugovor o poklonu nepokretnosti, moraćete sami da se informišete o svim neophodnim dokumentima.

Ugovor o poklonu nepokretnosti mora biti registrovan u katastru nepokretnosti. To se obično radi preko javnog beležnika, koji mora da overi ugovor pre nego što ga registruje.

Da sumiramo, pravljenje ugovora o poklonu nepokretnosti zahteva dosta pažnje na detalje i zakone kako bi se osiguralo da je ugovor validan i da nećete imati nikakvih problema. Ovo je vrlo važno i treba mu posvetiti posebnu pažnju.

Ugovor o poklonu motornog vozila

Kada poklanjate automobil nekome, to nije samo davanje ključeva uz: „Evo ti, i teraj!“ Postoji celokupan proces koji morate slediti, naziva se ugovor o poklonu motornog vozila. I nije komplikovan kao što zvuči.

Prvo, morate da pripremite nekoliko dokumenata:

 • Vaše lične dokumente (ličnu kartu, pasoš),
 • Dokumenta koji dokazuju da je automobil zaista Vaš (na primer, saobraćajna dozvola),
 • Dokaz da ste platili porez na prenos vlasništva (ovo je obavezno čak i kada poklanjate automobil),
 • Izjavu da automobil nije opterećen (npr. da nije pod hipotekom ili da ne postoje nerešeni krediti).

Drugo, morate da idete u policijsku stanicu i registrujete automobil na ime osobe kojoj ga poklanjate. Ovo je važno da bi nova osoba legalno mogla da vozi automobil.

Naravno, pre svega toga, uverite se da ste zaista spremni da poklonite svoj automobil. Ovaj proces je prilično jednostavan, ali jednom kada se završi, nema povratka

Ugovor o poklonu između roditelja i dece

Ugovor o poklonu između roditelja i dece može biti koristan alat za prenos imovine između članova porodice, naročito u situacijama kada roditelj želi da prenese svoju imovinu svojoj deci bez naknade. Međutim, kod sklapanja ovakvog ugovora, potrebno je voditi računa o određenim pravnim aspektima i pravilima koja su propisana zakonom.

Ugovor o poklonu između roditelja i dece mora biti sklopljen u pisanom obliku, a u ugovoru je potrebno precizno navesti imovinu koja se poklanja, kao i ime i prezime osobe koja poklanja imovinu i ime i prezime osobe koja je prima. U ugovoru se takođe mora navesti da se radi o poklonu i da nema naknade. Ovaj ugovor ne mora biti overen kod notara, ali je preporučljivo overiti ga kako bi se izbegle nejasnoće i osigurala pravna sigurnost.

U slučaju da je u pitanju nepokretna imovina, poput kuće ili stana, potrebno je obratiti pažnju na to da se ugovor o poklonu registruje u katastru nepokretnosti kako bi se obezbedila valjanost ugovora. Takođe, neophodno je platiti porez na prenos apsolutnih prava u skladu sa propisima.

Kada je u pitanju ugovor o poklonu između roditelja i dece, potrebno je obratiti pažnju na određene aspekte koji se odnose na nasledno pravo. Naime, ukoliko roditelj poklanja celokupnu svoju imovinu jednom detetu, to može izazvati probleme kada roditelj premine, jer druga deca mogu osporiti takav ugovor tvrdeći da imaju pravo na nužni nasledni deo. Zbog toga, roditelj treba pažljivo da razmisli o tome kako će rasporediti svoju imovinu, a ugovor o poklonu između roditelja i dece treba da bude sklopljen u skladu sa zakonom i uz stručnu pomoć advokata.

Ugovor o poklonu između supružnika

Ugovor o poklonu između supružnika je ugovor kojim jedan supružnik poklanja nekretninu, pokretnu stvar ili novac drugom supružniku. Ovaj tip ugovora o poklonu zahteva posebnu pažnju i pažljivo planiranje kako bi se obezbedila pravna sigurnost.

Kada se sklapa ugovor o poklonu između supružnika, potrebno je obratiti pažnju na odredbe porodičnog zakona. Ovaj zakon reguliše imovinske odnose između supružnika, te je potrebno utvrditi da li se imovina koja se poklanja nalazi u bračnoj zajednici ili je privatna imovina jednog supružnika. Ukoliko je reč o imovini koja pripada bračnoj zajednici, potrebno je obezbediti saglasnost drugog supružnika. Takođe, ukoliko bi ugovor o poklonu doveo do ugrožavanja zakonom propisanih prava drugog supružnika, ugovor bi bio ništavan.

Porez na prenos apsolutnih prava, na prenos svojine po ugovoru o poklonu, ne plaća se među supružnicima, kao ni između roditelja i dece, kada je roditelj Poklonodavac.

Dokumentacija koja se priprema za ugovor o poklonu između supružnika uključuje lične dokumente stranaka, dokaze o vlasništvu nad poklonjenom imovinom, dokaze o saglasnosti drugog supružnika u slučaju da je potrebna, dokaze o plaćanju poreza na prenos apsolutnih prava i izjavu o tome da nema tereta na imovini koja se poklanja.

Ukoliko se ugovor o poklonu između supružnika sastavlja uz pomoć advokata, Advokat će voditi računa o tome da se pripreme svi potrebni dokumenti kako bi se obezbedila pravna sigurnost ugovora. Međutim, ukoliko stranke same sastavljaju ugovor o poklonu između supružnika, potrebno je da se informišu o tome koji su dokumenti potrebni u zavisnosti od specifičnosti ugovora.

Ukratko, ugovor o poklonu između supružnika predstavlja način za prenos imovine između supružnika, ali je potrebno obratiti pažnju na zakonske odredbe koje regulišu ovaj tip ugovora, posebno u pogledu imovinskih odnosa između supružnika. ova vrsta ugovora zahteva pažljivo postupanje u svakom delu, u svakom aspektu tog postupka.

Ugovor o poklonu sa pravom doživotnog uživanja

Ugovor o poklonu sa pravom doživotnog uživanja je ugovor kojim Poklonodavac poklanja neku svoju imovinu, ali zadržava pravo da koristi ili uživa u toj imovini tokom života. To znači da Poklonoprimac ne može raspolagati poklonjenom imovinom dok Poklonodavac ne premine ili može da raspolaže, ali korisnik ove službenosti zadržava svoje konstituisano pravo.

Ovaj tip ugovora zahteva posebnu pažnju i pažljivo planiranje kako bi se obezbedila pravna sigurnost. U skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, ugovor o poklonu sa pravom doživotnog uživanja mora biti zaključen u pisanoj formi i biti overen od strane javnog beležnika, kako bi bio valjan. U ugovoru je neophodno precizno opisati predmet poklona, kao i prava i obaveze davaoca i primaoca poklona.

Dokumentacija koja se priprema za ugovor o poklonu sa pravom doživotnog uživanja uključuje lične dokumente stranaka, dokaze o vlasništvu nad poklonjenom imovinom, dokaze o saglasnosti stranaka u vezi sa sadržajem ugovora, dokaze o plaćanju poreza na prenos apsolutnih prava i druge dokaze koje je potrebno prikupiti u zavisnosti od specifičnosti ugovora.

Ukratko, ugovor o poklonu sa pravom doživotnog uživanja predstavlja način za prenos imovine uz zadržavanje prava Poklonodavca da koristi ili uživa u toj imovini tokom života. Ovaj tip ugovora zahteva pažljivo planiranje i pripremu kako bi se obezbedila pravna sigurnost. Potrebno je obratiti pažnju na zakonske odredbe i prikupiti svu potrebnu dokumentaciju kako bi ugovor bio valjan.

Podelite ovaj tekst
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *