Home / Blog savetnik / Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života

Sadržaj članka

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života – planirajte danas za harmonično sutra!

Planiranje nasledstva može biti složen proces, ali sa pravilnim razumevanjem zakona, ovaj proces može biti manje zastrašujući. U ovom članku, govorimo o specifičnom tipu ugovora, poznatog kao Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života koji regulišu Zakon o nasleđivanju i Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije. 

Šta je ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života? 

Ovaj ugovor omogućava vlasniku imovine (predak) da svoju imovinu raspodeli potomcima za života, to jest svim ili samo nekim naslednicima koji bi bili pozvani po zakonu da ga naslede. 

Saglasnost u ugovoru o ustupanju i raspodeli imovine za života 

Da bi ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života bio punovažan, saglasnost svih potomaka navedenih u ugovoru je od velike važnosti. Ipak, važno je naglasiti da saglasnost može biti data i naknadno, a ugovor ostaje punovažan čak i ako neki od potomaka nije dao saglasnost. Ovo se može dogoditi u slučaju da je potomak umro pre ostavioca, odrekao se nasledstva ili je nedostojan za nasleđivanje. 

Ako se potomak ili bračni drug ostavioca ne slažu sa raspodelom imovine, ta imovina se tretira kao poklon. To znači da se ostaviočeva imovina raspodeljuje na način koji bi se primenio da je u pitanju ugovor o poklonu

Interesantno je da, čak i ako bračni drug ostavioca ne daje saglasnost, ugovor među potomcima ostaje na snazi i zadržava pravnu snagu. Ovo znači da je moguće sprovesti raspodelu imovine iako se bračni drug ne slaže sa njenom raspodelom, dokle god su potomci saglasni. 

Prava bračnog druga 

Prava bračnog druga u kontekstu ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života su takođe veoma važna. Bračni drug, poput potomaka, ima pravo da da saglasnost za ovakav ugovor. Ako se bračni drug ne saglasi sa raspodelom, imovina koja mu je ustupljena će se smatrati poklonom. 

Međutim, bračni drug ima i dodatna prava. Ako je ugovoreno pravo doživotnog izdržavanja za jednog ili oba bračna druga, a jedno od njih premine, to pravo prelazi na drugog bračnog druga, ukoliko nije drugačije ugovoreno ili ako iz okolnosti ne proizilazi nešto drugo. 

Takođe, važno je napomenuti da bračni drug, kao i potomak, ima pravo na nužni nasledni deo u slučaju opoziva ugovora. 

Ograničenja i implikacije ugovora 

Kao i kod svakog ugovora, i ovde postoje određena pravila i ograničenja. Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života može se tretirati kao ugovor o poklonu ukoliko se neko od potomaka ne saglasi sa raspodelom. 

Važno je napomenuti da imovina raspodeljena na ovaj način ne ulazi u ostaviočevu zaostavštinu. Predmet ugovora može biti samo imovina koja postoji u trenutku ustupanja i raspodele. Ovde je bitno istaći da je ništavna odredba u ugovoru koja predviđa raspodelu dobara koja će se tek zateći u imovini ostavioca. 

Ustupilac može zadržati određena prava na ustupljenoj imovini, poput doživotne rente u novcu ili doživotnog izdržavanja. 

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života preduzetnika 

Ustupanje i raspodela imovine za života može biti posebno složen proces kada je u pitanju preduzetnik ili vlasnik malog preduzeća. Pored lične imovine, ovde se takođe mora uzeti u obzir i imovina preduzeća. 

Preduzetnici često žele da osiguraju kontinuitet poslovanja nakon svoje smrti, a istovremeno da zaštite interese svoje porodice. Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života može biti odlično sredstvo za postizanje ovih ciljeva. 

Međutim, važno je naglasiti da ovakve transakcije mogu imati značajne poreske implikacije, kako za preduzetnika, tako i za primaoce imovine. Ukoliko se preduzeće prenosi kao poklon, može biti podložno porezu na poklone. 

Osim toga, transfer preduzeća može podrazumevati i različite pravne obaveze, kao što su odgovornost za postojeće dugove preduzeća ili obaveza da se nastavi sa isplatom plata zaposlenima. 

Stoga, preporučuje se da preduzetnici potraže profesionalni pravni savet pre nego što naprave odluku o ustupanju i raspodeli svoje imovine za života. Advokati specijalizovani za ovu oblast mogu pomoći preduzetnicima da osmisle strategiju koja najbolje zadovoljava njihove potrebe i ciljeve, uz minimiziranje mogućih pravnih i finansijskih rizika. 

Porez

Jedan od ključnih aspekata pri ustupanju i raspodeli imovine za života su i poreske implikacije koje ovakva odluka može nositi sa sobom. Prema zakonu Republike Srbije, transakcije poput ove mogu podleći porezu na prenos apsolutnih prava. 

Važno je razumeti kako porez na prenos apsolutnih prava utiče na proces ustupanja i raspodele imovine. Ovaj porez se obično plaća kada se imovina prenosi sa jedne osobe na drugu, bilo da je reč o prodaji, poklonu ili nasleđivanju. 

Ukoliko se ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života smatra poklonom (na primer, ukoliko se neko od potomaka ili bračni drug ne saglasi sa raspodelom), onda bi moglo doći do primene poreza na poklone. 

U svakom slučaju, vrlo je preporučljivo da se konsultujete sa stručnjakom za poreze ili advokatom za imovinsko pravne odnose koji se specijalizovao za imovinsko pravo. Oni će biti u mogućnosti da Vam pruži najpreciznije informacije i savete vezane za vašu specifičnu situaciju i potrebe, čime ćete biti sigurni da su sve Vaše obaveze prema državi ispunjene na pravilan način. 

Raskid ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života 

Kao što smo prethodno naglasili, moguće je raskinuti ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života pod određenim okolnostima. Ovaj proces, zahteva ispunjenje određenih uslova. 

Raskid ugovora je dvostran akt, i može, uvek da bude jednostran i dvostran. Dvostran je onda, kada je postignut raskid saglasnošću pretka i primaoca po ovom ugovoru. Dakle saglasnošću volja ugovornih strana. A jednostran je kada Ustupilac ima pravo na raskid ugovora ukoliko je potomak pokazao grubu ne blagodarnost prema ustupiocu. Ovo bi moglo biti, na primer, ukoliko potomak prekine svaki kontakt sa ustupiocem i ne pruži mu neophodnu pomoć i pažnju, s obzirom na njegovu starost i zdravstveno stanje. Isto tako, i u slučaju kada je ostavilac (predak) toliko osiromašio naknadno, nakon zaključenja tog ugovora, da ne može da živi bez imovine koju je raspodelio. Svaki raskid se vrši sudskim putem. Može ta nesposobnost za življenje da postoji i u vreme sačinjavanja, odnosno potpisivanja Ugovora, ali da za nju potomak nije znao ili je prevaren, prinuđen fizički ili ozbiljnom pretnjom po život, odnosno po zdravlje pretka, odnosno njemu bliskog lica, od prijemnika po tom ugovoru o ustupanju i raspodeli imovine za života. 

Takođe, raskid ugovora je moguć ukoliko potomak ne pruža izdržavanje ili ne namiri ustupiočeve dugove. 

Važno je napomenuti da ukoliko dođe do raskida ugovora, potomak koji je vratio primljeno, posle ustupiočeve smrti, ima pravo na nužni nasledni deo. Pri utvrđivanju njegovog nužnog dela, koju je eventualno ostavilac ustupio ostalim potomcima i bračnom drugu, smatraće se poklonom. 

Raskid ugovora može biti kompleksan proces i trebao bi biti sproveden uz pomoć pravnog stručnjaka kako bi se osiguralo poštovanje svih zakonskih procedura i zaštita Vaših prava. 

Da li je moguć opoziv ugovora? 

Ustupilac ima pravo da opozove ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života, ukoliko je potomak pokazao grubu ne blagodarnost prema ustupiocu. Takođe, ustupilac ima pravo na opoziv u slučaju nedavanja izdržavanja ili ukoliko potomak ne namiri ustupiočeve dugove. Ukoliko dođe do opoziva, potomak koji je vratio primljeno, posle ustupiočeve smrti, ima pravo na nužni nasledni deo. Pri utvrđivanju njegovog nužnog naslednog dela, koju je eventualno ostavilac ustupio ostalim potomcima i bračnom drugu, smatraće se poklonom. 

Pravo potomka posle opoziva ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života 

Opoziv ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života može se desiti pod određenim okolnostima, poput situacija gde potomak pokazuje grubu ne blagodarnost prema ustupiocu. Nakon opoziva, potomak koji je bio primalac imovine se može naći u neizvesnoj situaciji. 

Ipak, pravo potomka je zaštićeno u slučaju opoziva. Prema Zakonu o nasleđivanju Republike Srbije, potomak koji je vratio primljenu imovinu, posle smrti ustupioca, ima pravo na nužni nasledni deo. Nužni nasledni deo je onaj deo nasleđa koji zakon garantuje nužnim naslednicima, bez obzira na testament ili ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života. 

Važno je napomenuti da prilikom utvrđivanja nužnog naslednog dela, imovina koju je ostavilac ustupio ostalim potomcima ili bračnom drugu se može smatrati poklonom. Ovo je bitno za razumevanje, jer može imati uticaja na izračunavanje nužnog dela. 

S obzirom na složenost ovih pitanja, preporučljivo je konsultovati se sa advokatom za nasledno pravo da bi se adekvatno zaštitila prava potomaka u slučaju opoziva ugovora. 

Zaštita Vaših prava

Odluka o ustupanju i raspodeli imovine za života je važna i može imati ozbiljne pravne posledice. Ukoliko nemate iskustva ili znanja u vezi sa ovim, toplo se preporučuje da angažujete profesionalce, poput advokata za imovinsko pravne odnose, koji će Vam pružiti neophodnu pravnu pomoć i tako najbolje zaštititi Vaša prava i interese. 

Pored toga, važno je naglasiti da javni beležnik ima dužnost da ugovorne strane upozori na specifičnosti ovog ugovora. Ukoliko to ne učini, ugovor može biti proglašen ništavnim. 

Zaključak 

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života je složen dokument sa mnogo nijansi i specifičnosti. Pre nego što preduzmete bilo kakve korake, važno je da se dobro informišete i razumete sve što ovaj ugovor podrazumeva. Najbolji način da to uradite jeste da se konsultujete sa Advokatom koji će Vam pružiti pravne savete prilagođene Vašoj specifičnoj situaciji. Tako ćete biti sigurni da su Vaša prava i interesi zaštićeni, a Vaša imovina pravilno raspoređena

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života obrazac 

Ovde možete pogledati Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života primer